صداقت و راستی

Posted on at

This post is also available in:

صداقت و راستی


 


صداقت و راستی از جمله ای عادت های خوب و نیکو بوده که یکی از رکن های آیین اسلامی نیز میباشد 


 کلیمه ای صداقت یک واژه شیرین و در خور انسان های که دارای خلق و اخلاق پسندیده و رفتاری شایسته اند  میباشد و هرگاه پایه و اساس هر کاری به راستی گذاشته شود آن  کار پایانی خوشی خواهد داشت


مسرت و شادمانی را میتوان بعد از به اتمام رسیدن هر عملی در خاتمه  دید اشخاص صادق و راستگو در نزد جامعه و اجتماع دارای مقام و منزلت خوبی  بوده و همیشه فرد مذکور  مورد احترام قرار می گرد نظر به گفته ای اشخاص  دنیا دیده که فرموده اند که هر کسی که گفتارو کردارش راست باشد بزرگیش افزونی می یابد صداقت و راستی پایه و اساس اسلام بوده و در اسلام جایگاه و جلا ل و اعظمت خود را دارد


قسمیکه تما م پیامبران جهان اسلا م هیچ کدام از دورغ کار نگرفته و همیشه صداقت و راستی را پایه و بنیاد هر عمل و کار خود گذاشتند تا اینکه عمل های ستوده انان همچو سمبول در نزد ما مسلمان اولگو قرار گرفته و این بر ماست که پیروپیشینیان و نیاکان خویش بوده و از رفتار درست و مورد پسند شان پیروی نموده و از کردار های که مورد تایید جوامع اسلا م نبوده پند بگیریمچون ما در فضای اسلا م و اسلا می و در جامعه ای دینی زنده گی می نما یم نباید برای حفظ و بقایای خود و یا اینکه به سبب رسیدن به یک مقام و منزلت خاصی متوصل به دورغ گردیم 


بخاطریکه نه تنها کاریکه ما انجام دادیم بر پایه و بنیاد دورغ بوده ما را ذلیل و کم شخصیت جلوه داده بلکه این عمل تداومی محکم و استواری برای مان نخواهد داشت


چون انسان ناطق عقل و دارای شعور و فراستی مبنی بر اینکه خداوند او را اشرف مخلوقات آفریده است بوده و باید در هر کاری از بینش و خردی که خداوند برایش ارزانی نموده است به صورت درست و برازنده ای شخصیت انسانی اش عمل نموده باشد نیز انسان دارای قوه ادراک و دارای ترفند های شعوری و ادارکی عقلی و تییوری های خلاق بر اساس دستور های اسلامی است ذاتش را خداوند طوری خلق نموده بر تر از تمام زنده جان ها ی روی زمین تا همواره مبتکر و خلاق در تمام امور و اصول های انسانی خود باید خلاقانه به انجام رسانیده و صداقت را پیشینه ای امورات زنده گی خود نماید چون فلسفه ای اسلام استوار بر صداقت و راستی و امر نمودن به نیکو کاری که صداقت جز نیکویی بوده چرا که در ابتدا شخص صادق اولتر بر خود صادق بوده تا اینکه رفتارش مورد تایید اطرافیانش واقع گردد در دین اسلام هیچ گونه عمل خلاف و امر نشده و از منکرات همواره منع گردیده اند چون مقتضایی طعبیت جهان اسلام همواره کارهای خوب را امر نموده و از پلیدی و زشتی ها که در بین یگ ملت باعث فساد شده و اجتماع را فاسد نموده منع می کند .باید گفت که امروزه تمام احتمالا ت کایینات و رخ داد های نظام شمسی همه ان از پیش تعین شده به طور منظم و حتی کار هایکه در آینده به وقوع خواهد پیوست در بزرگترین کتاب جهان اسلام یعنی قرآن پاک ذکر شده است 


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160