سحر به فکر صبح

Posted on at


سحر به فکر صبح


صبح به فکر نسیم


نسیم به فکر وزیدن


وزیدن به فکر جنبش


جنبش به فکر بیدارکردن


بیدار کردن به فکر زنده گی


دریا به فکرابر ها


ابر ها به فکر باران


باران به فکر زنده گی بخشیدنآتش به فکر سوختن


سوختن به فکر روشنایی


روشنای به فکر گرما


گرما به فکر سرما


دریا به فکر ماهی


ماهی به فکر موج ها


موج ها به فکر ساحل


آرزوها به فکر  دنیا


انسان به فکر مقصد


مقصد به فکر هدف


زمان به فکر نتیجه


اعتماد به فکر اطیمنان


 اطیمنان به فکر باورباور به فکر یقین


یقین به فکر ایمان


دختر ک به فکر نامزدی


عاشق به فکر دخترک


دخترک به فکر دسته گل


گل به فکر حنا


حنا به فکر نقش زیبا


نقش زیبا به فکر چله نامزدی


عاشق به فکر معشوق


معشوق به فکر دیدار


دیدار به فکر رسیدن


کل به فکر موی


زن به فکر شوی


موش به فکر قوروت


قوروت به فکر آب گرمآب گرم به فکر شکم


سگ به فکر استخوان


استخوان به فکر جان


انگشت به فکر رای


رای به فکر صندوق


صندوق به فکرنامزد


نامزد به فکر انتخاب


انتخاب به فکر شفافیت شفافیت به فکرتقلب


تقلب به فکرباطل شدن


باطل شدن به فکربردن


 


 160