اهمیت تامین مالی شخصی

Posted on at


اهمیت فزایندۀ تامین مالی شخصی: اهمیت یافتن بیش از پیش تامین مالی شخصی، جنبه دیگری از اصلاح تعادل مالی تحت عنوان نسبت دارایی کال/وجوه خاص است.


در سال 1980، 5/78% از نیازهای سرمایه گذاری در تجهیزات از طریق تامین مالی شخصی براورده شده اند، که نسبت به 9/54% در دورۀ 1967—1974، نمایانگر افزایش قابل توجهی است. این پدیده با کاهش نسبی وامهای بانکی در همان دوره، از 32% به 3/13% خنثی شده است.     در همین زمان، شیوه های تأمین مالی خارجی متنوع شد و از آن پس ، معیار انتخاب بیشتر معطوف به هزینه ها شد تا به درآمدهای قابل تصرف.


بدین ترتیب، وامهای ارزی و انتشار سهام در بازارهای مالی بین المللی از فرمولهای جدید و روبه رشد تامین مالی به شمار می روند. توسعۀ روش اخیر به زیان روش سنتی تامین مالی از طریق وامهای بانکی، که درسالهای اخیر دچار کاهش نسبی شده است، صورت می پذیرد.
About the author

160