تکنالوژی مخابرات

Posted on at


تکنالوژی مخابرات


تکنالوژی مخابرات تکنالوژی مخابرات درافغانستان نسبت به گذشته پیشرفت های زیادی کرده است که حالا بیشترنفوس افغانستان دارای مبایل های همراه اند .از تکنالوژی استفاده می کنند که شرکت های زیاد مخابراتی نیزدرافغانستان بوجودآمده است وازتکنالوژی مردم افغانستان استفاده می کنند اما در بعضی ازمناطق دوردست افغانستان ازتکنالوژی مخابراتی مردم افغانستان برخوردار نیستند.واین یک پیشرفت بسیاربزرگ ومهم برای افغانستان ومردم افغانستان است ودرآینده ها پیشرفت های زیادی افغانستان و مردم افغانستان خواهند کرد.واین یک خوشبختی بسیاربزرگ برای آینده افغانستان خواهد بود.


وهمین حالادرهرکجای ازافغانستان باشیم میتوانیم ازمخابرات واینترنت استفاده کنیم واین همه اززحمات شب و روز وزارت مخابرات وتکنالوژی است برای مردم افغانستان است.وزارت مخابرات وتکنالوژی برای رساندن تکنالوژی به مناطق خیلی دور دست درافغانستان بسیارتلاش می کند تامردم مناطق دوردست افغانستان با تکنالوژی آشناو ازآن بهرمند شوند(ازآن استفاده کنند). وبزودی افغانستان در رده کشورهای پیشرفته جهان قرارخوهد گرفت وماهمه(تمام مردم افغانستان) باید درپیشرفت افغانستان کمک وسهم فعال بگیریم  باوحدت وبدون هیچ تبعیضی میان مردم افغانستان.وتاچندوقت دیگرقرار است که یک ماه واره درفضای افغانستان بالابرود ودرهمه نقاط افغانستان تکنالوژی وجود خواهد داشت درآینده های نزدیکودرآخرهمه افغان ها بایدبرای کشورخود بکوشند تا یکی ازبهترین کشورهای جهان درآینده راداشته باشندوآنرا آباد کنند.


 About the author

160