دوست جدیدم فیلم انکس

Posted on at


سایت فیلم انکس یک سایت اجتماعی وفعال است که برای جوانان فواید زیادی دارد باعث رشد اذهان شان می گردد.وآنها را فعال می سازد واز این طریق انسان می تواند تمام گفته هایش را که نمی تواند به مردم برساند بگوید. وهمچنین فیلم انکس سایتی است که برای مردم کمک های مادی ومعنوی را می کند مانند: آنها را جستجو گر وکنجکاو می نماید و در مقابل زحمات شان درنوشتن مقاله وساختن فیلم ها ودیگر موضوع ها به آنها مقدار پول داده می شود

ما کارمندان از مسئولین فیلم انکس خواهشاتی داریم : مانند: اینکه اگر هدفشان تنها کمک کردن ما هست پس ما را به تمسخر نگیرند یعنی به صورت درست هزینه را که ما کار مینماییم آنرا برای مان بدهند. ودر مقابل کار روزانه ما درآمد ما راحساب نمایند وکسانی را که زحمت می کشند وهر روز چند ساعت وقت خود را صرف در آن میگذرانند آنها را نا امید نکرده وباعث شکست شان نگردد

بلکه در اوایل فیلم انکس باید کارکنان را تشویق نماید یعنی پولی را که کار مینمایند در مدت کمترحدأقل دوماه به آنها تحویل نماید زیرا وقتی با علاقه بسیار کار می کنند منتظر پاداش ومزد خود می باشند.اما این مدت طولانی پنج ماه، برای بدست آوردن پول برای یک فردی که هر روز کار می کند زیاد است. زیرا که بالا وپایین آمدن قیمت پول، سبب دل سردی آن گردیده آنرا خسته نموده وباعث بی علاقه گی وی می گردد

ما چند تن هستیم که مدت سه ماه است در فیلم انکس هر روز حدأقل دوساعت کارمی نماییم. مقاله های زیادی نوشتیم وبسیار زحمت می کشیم. اما این روزها خسته شده ایم به دلیل اینکه از این زحمات خویش هیچ نتیجه یی نگرفته ایم. یک تن از ما پولش دو صد دالر وخورده شده است اما نمی فهمیم که چرا نمی تواند آنرا بگیرد؟ وما چند تن تصمیم گرفته ایم که اگر این دوست ما نتواند پولش را بگیرد ما هم دیگر کار نخواهیم کرد و وقت عزیز خود را بیهوده تلف نمی کنیم. واگرفیلم انکس در این مورد فکردرستی ننماید کم کم همه گی از این کار دست خواهند کشید که سبب نقص خود آن می باشد.

                                               نظریه های من برای فیلم انکس عزیزAbout the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160