سهم بازار

Posted on at


اهمیت سهم بازار: از نظر اکثر مؤسسات اقتصادی ژاپن، افزایش سهم بازار یکی از اهداف اصلی است. بنابراین، سهم بازار شاخص اساسی است که اعتبار عمومی مؤسسۀ اقتصادی و همچنین میزان اعتماد مردم را نسبت به آن نشان می دهد.


قائل شدن اهمیت فوق العاده برای سهم بازار، جنبۀ دیگری به تولید انبوه است. تصاحب بیشترین سهم در بازار به معنای توانایی تولید با کمتری هزینه، و در نتیجه مقاومت بهتر در میدان رقابت قیمتهاست.حتی می توان گفت که مؤسسات اقتصادی ژاپن در نادیده گرفتن سودآوری در کوتاه مدت به نفع استقرار در یک بازر جدید تر دید نمی کنند.


در بازار ژاپن، بزرگترین تولید کنندگان از نظر سهم بازر، علی رغم تلاش قابل توجه رقبا، توانسته اند موقعیت خودرا حفظ کنند. این واقعیت مثلا در مورد اتومبیل، موتور، پاره ای بخشهای مواد غذایی نظیر آنجو، قهوه، مایونز، وغیره صدق میکند.از طرف دیگر، تجربه نشان داده است که بین سهم بازر وسودآوری مؤسسه ارتباط نزدیکی وجود دارد.


متنوع کردن: سرانجام، مقایسۀ ژاپن با چندین کشور دیگر نشان می دهد که پدیدۀ متنوع کردن در ژاپن نسبت به کشورهای غربی کمتر رایج است.


علت این امر، میزان رشد بالای اقتصاد ژاپن است که به مؤسسات اقتصادی ژاپنی امکان می دهد تا بدون توسل به استراتژی «متنوع  کردن»، فعالیتهای خود را توسعه دهند


. در اقتصادی که آهنگ رشدش کاهش یافته است، این احتمال وجود دارد که متنوع کردن تولید درونی و نه بیرونی، زیرا در ژاپن، باز خرید یک شرکت توسط یک گروه یا یک شرکت دیگر به سهولت غرب نیست. 


بنابراین، الزامات رشد داخلی موجبات تشدید رقابت را فراهم می سازد، زیرا به این ترتیب تعداد رقبا افزایش می یابد.About the author

arsalanrostami

arsalan rostami is from Afghanistan, who is living in Herat city. he is student and interested in social media

Subscribe 0
160