عصرجمعه است انگار

Posted on at


زنده گي زيبا نسيت اشكهايم جاريست


روحم درگرو خوبيهاست كه آنهم لحظه اي به دوچشمان ترم فكرنكردعصرجمعه است انگار


كه دل تك تك اين مردم شهر فوران كرده ز دلتنگي ها


من دلم تنگ كسي نيست كه اوهم روزي بشود دلتنگم


باورش سخت است اينكه تنهاباشياينكه درهرلحظه دلت بغض كند،نتواني گِله اي بازكني، پيش كس راز كني


بغض يعني اينكه هرلحظه غمت تازه شود


زنده گي نامرداست،زنده گي با دردست


من واين دردِ شديد بهم وصل شديم،تكيه كرديم برهم، تكيه اي بابنياد


عصرجمعه است انگار


يكنفر نوميداست، يكنفرميگريد، يكنفر ميشكند،يكنفردرپيِ يك روياست


ودل من اينجا،به اميديست كه شايد روزي ازته دل خنديدمن شكستم آنجا،درهمانجايي كه غم واندوه، برحالِ دلم پيروزاست


وجهان برهم زد حالم را بادگرگوني هايش؛چه كسي ميداند نفسم ميگيرد


وقتي اين شهر مرا تنگ شده است


عصرجمعه است انگار،عصرروزي كه همه تنها اند
About the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160