در آمد پول بر مکتابهای خصوصی هرات

Posted on at


بعضی مکاتب خصوصی هرات به عنوان یک پدیده نو به وجود آمده در آغاز فعابیت این مکاتب بدبینی های وجود داشت اما آرام آ رام این مکاتب جای خود را در فضای آموزشی هرات باز کرد از سوی دیگر براشتی که از کورسها و زبان کامپیوتر هرات وجود داشت که این کورسها محل کسب در آمد هستند. در مورده مکاتب خصوصی هم چینن برداشتی وجود دارد اما در این باره هم مکاتب خصوصی با شفافیت در امر ایرایه خدمات و بهبود شایسته سویه تحصلی شاگردان زیر آموزش خود نشان دادند


 


.


که بسیاری از پول دریافت شده. را برای خود شاگردان مصرف میکنند. و هدفشان کسب درآمد آنچنانی نبود است.با توجه به این موضوع میتوان گفت یک فایده مکاتب خصوصی کمک به معارف کشور در توسعه فضاهای آموزشی آن هم به صورت استاندارد آن می باشد و اگر بر فرض فقط شاگردان ثروتمند به این مکاتب بیاید در این صورت جا برای دیگر شاگردان باز شده کم از کم آنها از آفتاب سوزان نجات می بایند . موضوع دوم کمک به وضع گذارن زندگی معلمان افزایش کاری برای آنها است


 


.


معلمان مکاتب دولتی براها نسبت به کمبود معاش خود اعتراض کردن. مدارس خصوصی توانستد با پرادخت مزد بیشر هم معلمان از کمبود مالی تا حدی رها سازند. و هم به افزایش سویه شاگردان کمک کنند.وموضوع نهایی که میخواهم بگویم این است این مکاتب و کار کنان آنها توانستد کارآمدی و قابلیت خود را ثابت کنند .و یک فرصت خوبی برای شاگردان و معلمان می باشد. کارکنان این مکاتب زحمت فراوانی برای شاگردان خود کشیده اند و از این پس به تلاشهای خود ادامه می دهند . باهار شاید خبر مثل این یک شاگرد دولتی زیر خیمه ها و یا زیر آفتاب سوزان درس میخواند و وزارت معارف هم نتواسته در این زمینه رسیدگی مورد نیاز را داشته باشد


 


.About the author

160