وطن

Posted on at


                                                                    

وطن ما افقانستان می باشد ما وطن خود را دوست داریم وطن ما خیلی زخم ها دیده است ازهرطرف ما یک کشورزخم دید داریم ما باید وطن خود را دوست داشت باید وطن خود را اباد کنیم پس دست دردست هم بدهیم تا وطن خود را اباد کنیم وطن ما افغانستان می باشد یک کشورخوب زیبا سرسبزمی باشد وطن ما کوه های

 

بسیاربزرگی دارد کشورما اثارتاریخی خیلی زیاد دارد کشورما مردمان خوب باصفا دارد مردم افغانستان خیلی مردم خوب شاد دارد من مردم افغانستان را دوست دارم مردم افغانستان رنج های زیادی دیداست ازخداوند مهربان

 

می خواهم که این کشوررا روبه پیشرفت ببرد دیگرما جنگ نمی خواهیم دیگربس است جنگ تا چی وقت جنگ جنگ به جزپریشانی دیگرچیزی به بارنمی ارد پس دیگربس است جنگ خداوندا ما ارامش می خواهیم نه جنگ وطن من افغانستان استAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160