بهشت را درکجا می توان یافت؟

Posted on at


خداوند(ج)بسیاربزرگ وخالق کون ومکان وصاحب بهشت ودوزخ می باشد..خداوند(ج)بسیاررحمان ورحیم می باشد.که توانایی زیاددارد.وانسان می تواند.با انجام دادن اعمال نیک وپسندیده داخل بهشت شود.بهشت رامی توان این قسم تعریف کردبهشت یک جای بسیاز زیباورویایی ومیوه های رنگارنگ وگل های زیباوخوشبویی دارد.وکسانیکه اعمال نیک انجام م دهند.می تواندازاین زیبایی هامستفیدشوند.وبنده خاص خداوندمی باشدکه خداونداز آنها راضی وخوشنودمیباشد.ودر پیش خداوندوملايکه هاوپیامبران سربلندوسرفرازمیباشند.وکسلنیکه داخل بهشت می شوند.مانندنورمی باشند.که در بهشت می درخشند.ودر بهشت هم به فکر خداوندمیباشندچون هر کس آرزوی بهشت را دارد.که با خداوند ملاقات کند..


وقلب آنهابسیارپاک ودوراز کینه وکدورت میباشد.وخداوندراخاص به خاطر خودش عبادت می کنند.ودر دنیااز حال مردم بی نواباخبرهستند.وبرای آنهاازدل وجان صدقه می دهند.وخداوندراشب وروزعبادت می کنند.انسان می توانداز طریق های مختلف به بهشت داخل شود.ومابایدپیامبران خودرا الگوی در زندگی خود قراردهیم.چون پیامبران مابا مردم اخلاق نیک وگفتاروکردارنیک داشتند.وهمیشه مردم را به راه راست هدایت می کردند ومردم را ازراه های خراب وگمراه کننده باز می داشتند.وهمیشه از حال همسایه وخویش خودباخبربودند.وحتی خودشان غذانمی خوردند.وبه همسایه هاویتیمان واطفال وبیوه زن ها می دادند.وهمیشه امانت نگهداربودند.ودر مال کسی خیانت نمی کردند.وقلب پاک ومهربان داشتند.


ودر پی ریختن آبرویدیگران نبودند.وحتی به چشمان خودگناه کسی را می دیدند.وقتی مردم پرسان می کردند.می گفتند.دروغ است.دید را ندید می گرفتند.وبسیارسخاوتمندبودند.وقناعت داشتند.پس انسان بایداز پیامبران پندبگیرد.وانسان می توانداز راه های زیادبه بهشت راه یابد.مثلا:انسان می تواند.ازحال همسایه خودباخبر باشدکه آیا؟سیر است یا گرسنه ویا تشنه ویالقمه نان خشکی برای خوردن دارد یانه وبایدانسان کوشش کند.که حقوق همسایه خودرا رعایت کند.ویااگر مریض می شودکسانیکه وضع اقتصادی زیاددارند می توانند.برای شان دوابگیرند.وبعضی از همسایه هستند.به خاطرکه پول ندارند.جان های شرین شان را از دست می دهند.


واگردعاافرادقریب یک دعابرای شان بگویند.کافیست وراه بهشت را برا خودمهیاء می کند.ویااولادهامی توانندخدمت والدین را کنندواحسان ونیکی کنندواحترام بگزارند.واز بداخلاقی دوری کنند.چون دعای مادرپدرانسان را به بهشت می رساند.ویا انسان کسانیکه از فامیل ویا اقارب مریض هستند.وبرای دل خوشی آنها به عیادت شان می روند.وقلب آنهارا روشن می سازند.ویا هدیه برای شان می برند.ویاصدقه دادن که رفع ودفع بلاء میباشدکه به فقراء مساکین ونیاز مندان کمک کند.چی اقتصادی وچی مالی باشد.هرچندوضع آن می کشدکمک کند.وانسان نبایدمغروروخودخواه باشدونباید دیگرن راحقیربشمارد.ودیگران رادست کم نزند.


وآبرویش راپیش دیگران نریزد.وکوشش کند.راز نگاه داروازعیب جویی دیگران جان خودرا در امان نگهدارد.ویاافرادکه معتادمی باشند.فامیل شان وضع اقتصادی ضعیف دارند.می توانندآنهارابه شفاخانه برده وترک اعتیاددهند.چون در کشور ما تعدادمعتادین زیادشده ودر بین کوچه ها سرکها،پل ها،جویی ها،باشکم گرسنه وبه خاطر بدست آوردن مواددست به دزدی،وحتی برسرفامیل خودرحم نکرده آنهارا لت وکوب می کنند.پس بیاییم .جوانان را ازاین عمل زشت وخانمان سوزنجات دهیم ووالدین را بیشتر از این پریشان نسازیم .چون آخر اعتیادمرگ است .پس دست به هم دهیم .وآنهارا کمک کنیم .ویا اگر کسی در زندگی خودمشکل اقتصادی دارد.


هنگامیکه پیش ما می آید اورا کمک کنیم .ودل اورا نا امید نکنیم.چون شمارااز خوددانسته وبرای شماروح انداخته است.وگیره گشاء مردم باشیم .نه مشگل گشاء مردم وویااخلاق نیک وگفتارنیک وبا پولداروفقیریکسان رفتار کنیم ودورنگ نباشیم .ویاغیبت دیگران را پیش کسی نگوییم.چون غیبت مانند:خوردن گوشت برادر مرده میباشد.ویادر ویادر ماه مبارک رمضان چون ماه مبارک رمضان ماه پر وپرفیض .برکت میباشد.چون ماه نزول قرآن می باشد.وباید انسان زرمانیکه روزه می گیردقلب اومانندآینه پاک وجلاء دهنده باشد.وخاص خداوندرا عبادت کند.قرآن بخواند.وشب نشینی کند.ونماز شب بخواند.ونماز خودرا در مساجداداء کند.وکسانیکه سالم می باشندباید از خوردن روزه دوری کنند.چون خوردن روز میخورند


.بسیاریک گناه کبیره واز بخشیدن نمیباشد.ویابردن والدین به خانه خداوندببرد.چون والدین بالای اولادحق دارند وباید دین شان را ادء کنند.ویاباید مال کسی وحق کسی را نخوریم ودر مال کسی خیانت نکنیم .ویاراز کسی را افشاء نکنیم.وهمیشه در مقابل مشکلات مانندکوه ایستاده شویم .وبرمشکلات غلبه کنیم .وهمیشه خداوندرا عبادت کنییم ویک لحظه از درگاه خداوندغافل نباشیم .وکسانیکه به فکرخداوندمی باشدخداوندهم بهشت را نصیب شان می گرداند.خلاصه انسان هر اعمال نیک راانجام دهد.دربهشت راه ییدامی کند.فقط ایمان راسخ وقوی داشته باشد.وانسان می توانداز گناه ومعصیت دوری ورزد.تا در بهشت را برروی خودباز کندچون خداونداز خاک آفریده شده  است روزی دوباره برخاک می شود.About the author

160