مکه

Posted on at


(مکه)

مکه بهترین جای مقدس برای مسلمان ها است ت و مکه توسط حضرت ابراهیم و پسرش حضرت اسماعیل (رح) ساخته شده است.

بعد از آن مردمان عرب حج به مکه را ترجیع دادند وقتی که حضرت محمد (ص) اسلام را به تمام بشر توسعه کرد سفر کردن به مکه را هم گفت که بناه پنجم اسلام بشه .

بلندی مکه ۱۳.۸ متر است دیوار های شمال کهبه ۱۱ متر بلندی دارد و دیوار های شرق و غرب کهبه هم ۹.۶ مترارتفاع دارد.

 

کهبه از سنگ های خاکستری ساخته شده و تهبناه آن از مرمر است که که ۲۳ سانتی متر بلندی دارد . هر چهار دیوار خانه خدا (ج) از پرده سیاه یا (کیسوه) پوشانیده شده است این پرده ها با رنگ طلایی و تقره ای از آیات قرآن کیم نوشته شده است. پرده ها توسط ریس جمهور عربستان هر ساله تعویض میگردد در یک فابریکه در مکه ساخته میشود که حدودا ۲۶۶۰۰۰۰ دالر حزینه بر میدارد و در های خانه کعبه از طلا ساخته شده انددر داخل در داخل دو راه رو چوبی است و مقداری طلاء و چراغ های نقره ای و سقف کار شده همراه مرمر. در نزدیک در سمت شرقی کعبه یک سنگ سیاه است که اجرول اسوب نامیده میشود . این اهاته شده از نقره است

 

Rendition to English :

(Kaabah Sharif)

Kaabah (bytullah e Sharif) is the most sacred place for Muslims, was built by prophet Ibrahim and his son prophet Ismail (peace be upon him) . Since then, the Arabs used preform hajj to Kaabah. When the Prophet Muhammad peace be upon him, preached Islam to all mankind, preforming hajj to Kaabah become the fifth pillar of Islam.kaabah is a 13.8 meter high, south walls are 11 meters long, and its east and west walls are 9.6 meters wide. Kaabah is built of grey stone and its stand on a marble base which is 23 centimeter’s high.

The four walls of Kaabah are covered with a black curtain (Kiawah). This curtain is covered with writing in silver and gold. The curtain is replaced by the government of Saudi Arabia once a year. It is made in a factory in Makah and costs 2660000 dollars.

The door which leads inside Kaabah is made of gold. Inside there are two rows of wooden pillars and many gold and silver lamps. The floor is covered with marbles.

Near the door in the eastern corner of Kaabah, there is the black stone called Hajarul Aswad. This is surrounded by silver. 

 

 

 

 

 

Haroon625About the author

160