امتحانات چهارونیم ماهه مکاتب

Posted on at


امتحان که میرسد


غم بر سر غم میرسد


رزم وبزم ومجاس ها


همیشه باهم میرسد


به یکی نقل زیاد


به دیگری کم میرسد


مگر ای استاد خوب


تاتوانی بزنوبکوب


کوه به کوه نمیرسد


نقل به نقال میرسدوجودی که همه ساله ما شاهد بهتر شدن وپیشرفت نظام معارف در سطح کشور هستیم اما با آن هم میبینیم که درس ومشق وعلم برای بعضیباببببب افراد جایگاه اساسی خود را ندارد ودرس وتعلیم برای آنها در یک محدوده ابتدایی است.


برای شاگردان مکاتب امتحانات به یک واهمه بزرگ تبدیل شده که در نهایت فقط امید کامیاب شدن در آنها میرود .هدف درس خواندن را نمی دانند وازخود ابتکاری به خرج نمیدهند.یک ملت زمانی آزادی در آن به ارمغان می آید که تک تک افراد آن منور به نور دانش بوده وافراد آن برای پیشرفت ترقی کشور خود شبانه روزی تلاش نمایند وسعی فصیح وبلیغ خود را به خرج دهند،گر چه علم غایتی ندارد.اما آن بزرگمردان که در این عرصه قدم نهاده اند ،هیچ گاه متضرر نشده اند.


در ورای ما افرادی بودند آزاده غیور وسر فراز پس چرا ما با وجودی که هنوز در ابتدای کار هستیم خودرا ناتوان احساس کنیم.About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160