اختراع سیستم یا طریقهء جدید برای عبادت:

Posted on at


عبادتی که در دین مقدس اسلام مشروع گردیده، در آن طریقهء حضرت محمد (ص) نیز شرط میباشد، مثلاً: نماز را الله (ج) بالای مسلمانان روزانه پنچ وقت فرض نموده است، و در خواندن نماز نیز انسان طریقه و روش پیامبر (ص) را مراعات میکند، زیرا حضرت محمد (ص) فرموده است: آنچنانکه مرا میبیند که نماز میخوانم نماز بخوانید.
همچنان در قسمت صدقه نمودن حضرت محمد (ص) کسی را در روز قیامت مستحق یک کرسی در زیر سایه رحمت الهی در روزی میداند که در هنگام صدقه دادن، دست چپ او نداند که دست راست وی چی صدقه دادن نموده است.
بناْ هر عبادتی که مخالف طریقه، پیامبر صورت گیردنه تنها، عبادت نیست بلکه در جمله بدعت و گمراهی محاسبه میگردد.
هر گاه عبادتی با سیستم جدیدی که مخالف با سنت حضرت محمد (ص) باشد، انجام گیرد، بدعت شمرده میشود، بعضی اشخاص در بعضی از عبادت ها به اندازهء‌ مبالغه میکنند که حتی خود را برتر از حضرت محمد (ص) میدانند، حضرت انس بن مالک (رض) میفرماید: که سه شخصی مه منزل حضرت محمد (ص) آمدند، و در مورد عبادت وی سوال کردن، وقتی برای شان خبر داده شده، مثل اینکه عبادت آنحضرت را کم تلقی نمودند، و گفتند که ما نمیتوانیم با پیامبر کیسان باشیم، زیرا الله (ج) گناهان قبلی و بعدی وی را بخشیده است.
یکی گفت: من برای همیشه تمام شب نماز میخوانم، دومی گفت: من همیشه روزه میگیرم و هیچگاهی افطار نمیکنم، سومی گفت: من زنان دوری میکنم و هیچ ازدواج نمیکنم.......... حضرت محمد (ص) به آنان گفت: شما همان کسانی هستید که چنین و چنان گفتید، قسم به الله (ج) که من نسبت به شما از الله (ج) زیادتر میترسم و نسبت به شما تقوای بیشتر دارم، ولی هم روزه میگیرم و هم افطار میکنم هم نماز میخوانم و هم خواب میکنم همچنان ازدواج هم کرده ام، و این سنت من است و هر کسی از سنت من دوری کند، از جملهء‌ما نیست.
مطابق این حدیث شریف آنانیکه در عبادت های شان شکلی افراطی را گرفته و به عوض اینکه مطابق سنت پیامبر (ص) عبادت کنند بلکه بلکه به نامهای ترک دنیا، ترک ازدواج، ترک جامعه و سایر امور دیگر مشغول بعضی از عبادت ها میگردند در حقیقت خود را مخالف حضرت محمد (ص) قرار داده اند.
انجام عبادت ها مطابق رواج و عنعنات یک منطقه: این نوع بدعت ها امروز در کشور ما ما بسیار زیاد است، مثلاً:‌صدقه که حق مسکینان است، آنرا برای دوستان و اقارب سرمایه دار خود داده، فقراء‌ را در مجلس نمیگذارند، و نام آنرا صدقه و خیرات مینامند.
بعضی ها پول به نام صدقه میدهند، آنرا یکتن از اهالی جمع آوری نموده، غذا های مختلف پخته، دوباره آنرا خود شان بین خود میخورند.خلاصه باز هم یاد آور میشوم دوست های نهایت گرامی اگر میخواهید این بدعت از کشور ما از بین برود باید ما و شما دست به کار شویم و نگذاریم این رسم و رواج به نسل آینده انتقال کند.


 


 
About the author

160