رمضان!!!

Posted on at


رمضان!!!


رمضان ماه مهمانی خداست.ماه مغفرت وتوبه گناهان .دراین ماه بندگان موردآزمایش خداقرارمیگیرند. وخداوند به لطف ومرحمت خوداین ماه رانصیب بندگان مومن خود میکند.تا ایشان دراین ماه ازگناه معصیت فسق وفسادپاک گردندوموردقبول خدا قرارگیرند.دراین ماه بایدازصبروتحمل,تقواوپرهیزگاری, ترحم,مهربانی,کمک,ومعاونیت کاربگیریم.خداوندنیازبه عبادت وروزه ماندارد.وازروی لطف خودبه ما این مهلت رامیدهدکه خودراپاک سازیم.چون این ماه پربرکت است.


دراین ماه مسلمانان اتحاد,اتفاق,صلح,برادری وبرابری راپیشه می گیرند.مادراین ماه ازحال گرسنگان فقیران آگاه میشویم.مابایددراین ماه همیشه به فکروذکرخداوندباشیم.رفتار,کردارواعمال ما نیکوباشد.این ماه بزرگترین هدیه خدابرای مابندگان است.دراین ماه خداوندقرآن یعنی کلام خودرابرای مانازل کرده تابراه راست رهنماشویم..قرآن رابیاموزیم وبه دیگران هم بیاموزانیم.دراین ماه انسان هرچه ازخداوند بخواهدبرایش میدهد وآرزویش رابرآورده میکند.دراین ماه دهن روزه داربوی مشک میدهد.خداوند دردل روزه دارنوری رامنور میکندکه تمام بدن اوبه آن نورمی پوشاند.


رمضان ماه نور,رحمت,شفقت وعدالت است.دراین ماه دروازه دوزخ برای انسان ها بسته است.دراین ماه دعاهای تمام مسلمانان موردقبول بارگاه الهی قرارمیگیرد.رمضان ماه قدرت وتوان بنده گان است که دربرابراین آفتاب سوزان وروزهای به این بلندی مسلمانان صبروتحمل کرده وآنچه خداوندبه ایشان فرض کرده بجامی آورندوازمنکرات پرهیزمیکنند.وماراازآتش جهنم نجات میدهند.ودراین ماه خداوندماراازگناهان کبیره وصغیره منع میکند.ودربین مسلمانان محبت,احترام,صمیمی ات وهم دلی پیدامیشود.


 About the author

160