................قدم های کوچک است اما

Posted on at


:دانشمندی به نام فتح به حج می رفت که در راه کودکی را دید کودک به شکل دومدار چیرهایی می خواند از او پرسید


چه می خوانی ؟


کودک حواب داد


قرانکریم -


بسیار خوب کجا می روی ؟


به حج -


 مگر سن و سالت بسیار کوچک نیست؟


-ایا این خوب است که بدون به دست اوردن رضا وخوشنودی الله ج از این دنیا بروم ؟


خودت پیاده وقدم هایت کوچک است


 راست می گویی قدم هایم کوچک است اما فرستنده من بزرگ است 160