نامهای نیکوی خداوند

Posted on at


اوست خدای یکتایی که غیر از او خدایی نیست،دانای نهان وآشکار عالم است.بخشنده ومهربان،اوست خدای یکتایی که غیر او خدایی نیست،سلطان مقتدر عالم،پاک از هر نقص وآلایش،منزه از هر عیب ونا شایست،ایمنی بخش دلهای هراسان،نگهبان جهان و جهانیان،غالب و قاهر بر همه آفریدگان،با جبروت وباعظمت،بزرگوار وبرتر است.زهی منزه وپاک خدای یکتا که از هر چه بر او شریک پندارند منزه و مبر است.اوست خدای آفرینده عالم امکان و پدیدآرنده جهان وجهانیان ،نگارنده صورت مخلوقات ،او را نام های نیکو بسیار است،آنچه در آسمان وزمین است.همه به تسبیح وستایش او مشغولند واوست یکتا و یگانه خدای مقتدر حکیم.About the author

fardina-rasoly

فردینا رسولی یکی ازشاگردان صنف نهم لیسه محجوبه هروی متولدسال 1999

Subscribe 0
160