وآنروزخواهدآمد

Posted on at


 


ازفلانی خبرشدی؟نه چه گپ شده؟متاسفانه فوت کرده!


آه!انالله واناالیه راجعون؛؛؛اوکه جوان بود .....دیروزدیدم اش.......باشنیدن این خبرپاهایم ازحرکت ماند . به تفکرعمیقی فرورفتم خودرابه جای دوست عزیزم دیدم به مرگ خود فکرکردم به لحظه که درقبرگذاشته میشوم به تاریکی ترس وتنهایی آنجابه سوالات نکیرومنکر؛روبروخواهم شد که شاید حفره ازجهنم یاباغچه ازبهشت خواهد بودخانه یی زیبای که به زحمت آبادکردم واکنون بایدترک کنم به خانواده که فراموشم میکنند وزنده گی رابدون من ادامه میدهند به فرزندانم که نمی دانم دارایی ام را چگونه وکجا خرج خواهند کرد به منصب ومقامم که به دیگران میماند.


 


به کودکانم که بعد ازامروزصدای خنده هایشان رانخواهم شنید وشادی وبازی های شانرانخواهم دید .به فرصت های که به ساده گی ازدست دادم به اوقاتی که باید نماز میخواندم روزه میگرفتم وبه محتاجان کمک میکردم به همسرواولادهایم که باید در تربیت شان غفلت نمیکردم به کارهای نیکی که میتوانستم انجام بدهم ولی ندادم به ثروتی که به سختی جمع کردم واینک دیگران بدون رنج ومشقت صاحبش میشوند کاش میشدآن رانیزبامن دفن میکردندبه سالهای ازدست رفته عمرم اندیشیدم به جوانی ام که اصلا گمان نمیکردم مرگ به سراغش بیاید. پس بیدار باش کهروزی بامرگ روبروخواهی شد. روزی که ملک الموت برای قبض روحت می آید .


به آن لحظه بیاندیش که پلکهایت برای همیشه روی هم قرار گیرد وتورادرحفره تنگ وتاریک گذارند وبالایت خاک میریزنداین همان جایی است که ازش فرار میکردی حالا میبینی برای کسی جز تو آماده اش نکرده اند حتی همسر عزیزت که در تمام سختی ها همرایت بودتنهایت خواهد گذاشت .تو میمانی تنهایی قبر واعمالت اما این سکه رخ دیگری هم دارد مرگ با همه سختی هایش برای مومنین واقعی دروازه رهایی از قفس دنیا ورسیدن به محبوب حقیقی است رسول الله فرمودند(کسی که دیدارالله رادوست داردالله دیدار اورادوست داردوهرکه ملاقات رابد بیند الله نیز ملاقات بااورادوست نداردعایشه {رض}فرمودند( ماکه مرگ رادوست نداریم)رسول الله فرمودند چنین نیست وقتی مرگ مومن میاید مژده رضای الله واکرام به اوداده میشود لذا چیزی محبوبترازآنچه پیش رویش است برایش وجودنداردپس دیدارالله رادوست دارد والله نیز دیدار اورادوست داردوچون مرگ کافر برسد عذاب الله برایش مژده داده میشود لذانزدش چیزی بدترازآنچه پیش رویش است وجود نداردپس فرصت راازدست ندهید همین حالاازهمن ساعت توبه کنید ودست ازکارهای زشت وناپسند بردارید شاید لجظه مر


گ فرصتی برای توبه نباشد پس استغفار کن وبسوی دین خداوپیامبرش برو همانا سعادت ماندگار درآن وجود داردواگر اعمال خوبی راانجام دادی منتظر مژده بهشت باش


 


 


 


 


            About the author

roma67

من رما بنت غلام سخی متعلم صنف 12 ازمکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160