امین بودن به چیز های کوچک

Posted on at


 


بعضی انسان ها همیشه با بزرگ بودن خیلی کوچک و حقیر پنداشته می شود به نگاهی طزف شان نگرسته میشود که در نزد مردم مجرم شناخته شده و عطوفتی نسبت به آن ها به دل نمیباشد همیشه به عنوان افرادی اندکه باید از آن ها دور یا شبم و فردی گفته می شوند که به نام بین مان باشند با ما در تماس باشند نمیتوانیم آدمها را محرم راز مایان باشنداین همه از بزرگ بودن خود شان به ظاهر وتغیر آمیز با صفایل و حرکات خیلی ناپسند دورنی شان هست که این خصایل بد مانع معزز بودن و شخصیت نیک شان نسبت به دیگران میباشد.


چون در زنده گی بعضی حرکات انسان هست که ما را از نظر دیگران می اندازد مثلا تغیراتی که در وجود در رفتار ما پیدا می شود مورد قبول اطرافیان ما نمیباشد این باعث میشود که مخالف ایده طرف باشدو عاطفه و محبت مایان نسبت به افراد تاریک میشود  ولی انسان های کنجکاو انسان های عاقل میتوانند این را ها را مهار کنند و به عنوان فردی باشندکه همه به دیده محلت آسوده نگرست با آنها مشورت و مصلحت نمانید آن فرد می تواد برایش جایگاه را تهیه نماید که همه به دیده محترم به آن نظر نمایند


 آن را بهترین بشمارند یعنی با صادق بودن و امین بودن میتوان بهترین جایگاهی را برای خود تهیه ساخت و با آن در قلب های همه به نام عطوفت زنده گی کرد وقتی انسان نسبت به دیگران و امین شمرده شود که چندین بار مورد آمازیش قرار گیرد و در آن سرخروی گردد پس میتوانند نام نیک امین را به خویش کسب نمایدزیرا نام نیک و صفت نیکو با تلاش و صداقت کامل بدست می اید و انسان های عالی خوب و موفق همیشه به انسان نام نیک هستند و آن را لازمه زنده گی شان می پندارند و به دست آوردن آن موفق اند زیرا جستجو گران واقعی افراد پیروز مندی هستند که شکست نمیخورند این ها صداقت راحتی درست درک نموده ام که فرد برای عزیز قرار گرفتم همه مورد احترام تشویق شدم همه کوشش بی نهایت  کمک به دیگران است


 


و حاصل این همه امانت و صداقت ظاهری و جانبی ام هست به همه موضوعات و افراد بود و هست و با صداقت و نام امین خود همیشه کامیاب و موفق هستم به امید خدا .


   About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160