روزت مبارک مادر جان فدایم(معلم)

Posted on at


 


معلم بهترین غنچه ایست در بوستان علم :علم بهترین هدیه الهی است که استفاده از آن باعث کامیابی در دنیا وآخرت ما میگردد ماباید در قسمت پرورش علم سعی زیاد بکنیم تابتوانیم آنرا به بلندترین قله جهان برسانیم معلم غواص ها راچنان پرورش میدهد که در درون دریا از عمق صدف مروارید پنهان راکشف میکند یک دنیای تاریک را در نظر بگیرید در این دنیای تاریک هر چه قدر معلم بیشتر باشد آن دنیا روشنتر میشود پس میتوانیم معلم را به مثابه پرنور ترین چراغ معرفی نمود معلم نه تنها میتواند هدایتگر مادرعرصه علم باشد بلکه میتواند در تمام عرصه های زنده گی باشد


  


 همانطور میتوان گفت که معلم بهترین درخت میوه است که علم همان میوه های درخت است وهمچنان استفاده از آن که طمع شیرینی دارد فوایدی هم دارد که برای شاگرد بسیار مفید است درخشنده ترین شی دردنیا نام معلم است چون اولین معلم پیامبربزرگ ما که لایق ترین معلم در تمام جهان است پس مقام معلم به مقام انبیا میرسد همانطور که تمام انبیا برای رسیدن دین خدا به مردم زحمات زیادی را متقابل شدند معلمان هم برای رساندن شاگرد به پله های بالاوفهم وتفهیم درس زحمات زیادی را متحمل میشوند که بدون علم نمیتوان خدا را شناخت پس معلم تنها رهنمایست که انسان رابه خدا نزدیک میسازد معلم مقام مادر را دارد مقام بهترین؛ مهربانترین وزیباترین مادر دنیا (.مادر)فقط مضامین خانه رامی آموزاند وتا هفت سال نگهداری میکند وقت خودرابا حرف های ما میگذراند .


 


 


 اما معلم ۱۶سال مضامین های که چشم به آن آشنایی ندارد وسوال های گوناگون در ذهن ما خطورمیکند با صبرتمام نشدنی جواب میدهد وبه مهربانی انسان را به عمق تکنالوژی میرساند ازدرون دریا گرفته تا سیاره های آسمانی راتوضیح میدهد تمام وقت گرانبهای خودرا فدای ما میکند معلم احترام ؛ادب ؛سخن گفتن؛نشستن؛برخاستن؛وچگونگی زنده گی را برای ما میاموزاند معلم چنان که از اسمش پیداست اگرما به معنی حقیقی نام معلم پی ببریم خواهی فهمید که معلم ازچهار کلمه مقدس گرفته شده که: (م)مادر؛مهربان؛مهورروش های زنده گی؛متحمل شدن سختی ها درراه گسترش  (علم)چرا به نام معلم تبدیل شد؟چون علم بدون معلم ناپایداروهیچ معنایی ندارد معلم است که علم را گسترش میدهد معلمان ممتازم:از خداوند کامیابی سرافرازی وشادی تمام ناشدنی راآرزو دارم ودرآخرتخداوندجایگاه شمارا درکنار عایشه صدیقه (رض)وتمام صالحین در بهشت برین گرداند {مادرگرانقدرم(معلم)دوستت دارم}


 About the author

roma67

من رما بنت غلام سخی متعلم صنف 12 ازمکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160