بازاریابی هدفمندانه جاستین بیبرچطورمیتواند برای دختران وپسران افغان الهام بخش باشد

Posted on at

This post is also available in:

جاستین بیبریک خواننده نوجوان وشخصی که دررابطه بارسانه اجتماعی بسیاراگاهی کامل دارد.درهمین سن 18سالگی تنهاکسی است بیشترین تحقیقات دررابطه بااودرگوگل میشود،اودارای 46ملیون طرفداردرفیس بوک و27ملیون پیرودرتویترمیباشدکه درکل حدود73ملیون نفربه پیام های رسانه ای اوگوش میدهند،اویکی ازپنج بهترین پدیده های رسانه اجتماعی است.بادیدن مصاحبه جاستین بیبرهمراه ان بی سی شمامیتوانید کمی بیشتر دررابطه باقدرت وپیشرفت اودرعرصه رسانه اجتماعی بفهمید.این مصاحبه یک زاویه کلی را درراستای موفقیت اونمایان میسازد.نبوغ واقعی این است که پیام های کوتاه وکم دامنه به چه حالت میتواندباشد.واژه های کلیدی پرازجزئیات وطولانی باعناوین اهنگ هاپیوندخورده است وتمام پیام ها بالای فیس بوک وتویترهمه باهم مرتبط هستندتابتوانندیک غلبه وپیروزی  درمیدان رسانه اجتماعی داشته باشند.اماحالا این میدان تبدیل شده است به یک میدان نبردرسانه اجتماعی جاییکه دیگر صنایع رسانه ای برای برتریت مبارزه میکنند


 


شکیرا در حدود 54 میلیون در فیس بوک و 18 میلیون در دنبال کننده در  تویتر که مجموعا 72 میلیون می باشد را دارا است .لیدی گاگا در حدود 53 میلیون فیس بوک و 18 میلیون دنبال کننده در تویتر که مجموعا 82 میلیون می باشد را دارا است  


اینمی در حدود 61 میلیون در فیس ببوک و 12 میلیون دنبال کننده که مجموعا 73 میلیون می باشد را دارا می باشد


  


رحنا در حدود 60 میلیون در فیس بوک و 25 میلیون طرفدار در تویتر دار می باشد که مجموعا 85 میلیون می شود. 


 


 


 


چراتمام خواندگان برتریت رسانه اجتماعی بیشتری نسبت به بازیگران وورزشکاران وسیایتمداران دارند؟تمام اهنگ ها ولایریک هاازارزش واهمیت بیشتری برخوردارمیباشندومستقیمابه مفهوم  واژه های کلیدی شان پیوندخورده اند.


استراتیژی رسانه ای وتکنیک های بازاریابی جاستین بیبرطوری است که همگی میتوانندبصورت انلاین به دستاوردهای  اودسترسی داشته باشند.


جاستین بیبر در یوتیوب کشف شدوجایگاه خودرا درراستای رسانه اجتماعی محکم ساخت ،الان وقتش فرارسیده است که مانند یک خواننده فکرکنیم وکودکان افغان رادررابطه بااستراتیژی رسانه اجتماعی که توسط ستاره های پاپ بین المللی پذیرفته شده است تعلیم بدهیم .


پسران ودختران افغان میتوانند این رایادبگیرندکه چطورپیام های خودرا بیرون بدهند وچطورخودرا ددرراستای رهبریت استحکام ببخشند،وبه مردم اگاهی بدهندوچطورازان یک نتیجه مطلوب بدست اورند واین دقیقاچیزی است که فیلم آنکس درحال فراهم ساختن صنایع نرم افزاری برای کاربران خودمیباشد.


بهمین خاطر فیلم آنکس درحال ساختن مکاتب درافغانستان هستند تا بتوانند برای 160000دانش اموزخدمات اینترنتی رافراهم سازندوهمچنین به شمول یک کاریکیولمه رسانه اجتماعی مطابق بانیازهای فرهنگی وفرصت های انها.


 


 


 مترجم : علی رضا محبوب 


 


 About the author

alimahboob

Ali Reza Mehrban is from Afghanistan.He was born and lived in Iran with his family,and they return back into Afghanistan in 2002.Ali graduated from Tajrobawi High school of Herat-Afghanistan.Now he is bachelor of Software Engineering from Computer science of Kabul University.He has been working as project coordinator of Afghan Citadel…

Subscribe 0
160