افغانستان در معرض تهاجم فرهنگی

Posted on at


 


افغانستان کشور غنی از فرهنگ است،و میتوان گفت  مهد و گهواره  تمدن ها و کانون مدنیت های قدیم در منطقه محسوب شده است.افغانستان در  طول تاریخ قدیم خود  دارای تمدن های با شکوهی چون تمدن ویدی ، تمدن اوستایی و تمدن یونانو_باختری (تمدنی که ازیکجا شدن دو تمدن یونانی ها و باختری ها بوجود آمده بود)بوده است.


 اما متأسفانه بر اثر جنگ های متواتر و دخالت کشور های همسایه وخارجی به خصوص امریکا فرهنگ اصیل وپربار کشور عزیز ما مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفته است ،درحالیکه فرهنگ عنصر اصلی تمایز یک ملت از ملت دیگر بحساب می آید. هر نوع خلل وتغییر فرهنگی  که مورد پسند یک ملت نباشد و برآیندهای (دستاوردها)فرهنگی را دچار تغییر و ناهنجاری سازد تهاجم فرهنگی نامیده میشود.


 


این تهاجم از طریق : تلویزیون، رادیو، رستورانت ها ، مجله ها وغیره صورت گرفته که عوامل عمدۀ آنرا فقر فرهنگی ، مداخلۀ کشور های خارجی می توان دانست.در صورتی یک کشور میتواند از تهاجم فرهنگی در امان بماند که دارای فرهنگ قوی باشد در غیر آن با ضعیف بودن فرهنگ یک کشور نفوذ فرهنگ خارجی حتمی است.


زمانیکه افغان ها در سال های جنگ به کشور های همسایه مهاجرت نمودند،با بر گشت دوباره فرهنگ آنها را  تا حدی وارد کشور نمودند.اما مداخلۀکشور های خارجی هم تاثیر خود را داشته است،چون آنها برای اینکه منافع ملی کشور خود را حفظ نمایند دست به هرکاری میزنند .حضور نیروهای بیش از 40کشورجهان نیز عامل دیگر تهاجم فرهنگی بحساب می آید.


 


با ورود و توسعۀتکنالوژی درکشور درست است که شاید تاحدی شاهد پیشرفت باشیم اما نباید بجای لهجه واصطلاحات اصیل افغانی ازلهجه واصطلاحات خارجی کار گرفته شود.این سیاست غرب است که می کوشد به بهانۀ تکنالوژی وطن مارا هم چنان  تحت استعمار خویش داشته باشد.چنانچه از تهاجمات فرهنگیکشورامریکا شواهد متعدد وجود دارد،از جمله  پخش برنامه های مبتذل از طریق تلویزیون، رادیو،مجله، اخبار و غیره...حتی تا این سرحد که این کشوردستگاهای رادیویی را در میان مردم رایگان منتشر میکند و از طریق آن با پخش برنامه های مبتذلدر بین مردم فساد اخلاقی را بوجود می آورند.


 About the author

TobaSeddiqi

She is Toba Seddiqi student of Ali-Sher-Nawai. She is studying in 11th class, and favorite of getting online and studying english.lives in herat_afghanistan. and a member of british council school online project.

Subscribe 0
160