د نړیواله فلم فیشن جشنواره – د نړی تائیدی د فیشن فلم تولید سره

Posted on at

This post is also available in:


ډیر خوشحاله یم د دغه نه خپل عضویت می د داوری هیئت کی په نړیواله فیلم فیشن جشنواره کی چی په تاریخ د 2013 کال د 27 (
July) کی د کالیفورنیا په لاجولای ”La Jolla”   کی برگذاره شو اعلام کړم. د لومړی ځل لپاره په کال د 2012 کی په دغه رویداد کی می کډون وکړو او مهمه سفر می د نیویورک نه د باندی وو چی د تولید کونکو, برتره کارگردانانو او مجموغه د حمایتی کارکنانو نه لکه آرایشگر او پیرایشگر او عکاس سره د ټولی نړی نه ورسره آشنا کیدلم. دغه خلاقه انسانان د جالبه فلمو په خاطر یی د ستاینی او تقدیر وړ وکرځیدل.

فرید سویت "Fred Sweet" د جشنواری تنظیم کونکی د فیشن فلم ډیر ښه نمایش ترتیب یی تیر کال د جشنواری کډونکو ته یی ورکړو او سږ کال هم په دغه راتلونکی هفته کی به وشی. د حمایتی کارکنانو ساینی نه لکه آرایشکر او پیرایشکر چی ځینی وقتونه نادیده نیول کیږی که نی نه اصلی هسته د ډیرو فعالیتونو نه دی هغه بدلون چی سږ کال په جشنواره کی راغلی دی او ماته ډیر جالبه دی.

"شکوفی" فلم د چارلی وان"Charlie Wan" اثر – د 2012 کال د فیشن فلم نړیواله جشنواری د ډیر ښه آرایش او پیرایش نه وو.

هغه جایزی چی سږ کا د فیشن فلم نړیواله جشنواره کی په کال 2013 کی به اوسی عبارت دی د:

ډیره ښه انځور – تولید کونکی ته

ډیره ښه کارگردان – کارگردان ته

 ډیره ښه فلم اخستونکی – فلم اخیستونکی ته

ډیره ښه د ویشتو آرایش – وشتو آرایشگر ته

ډیره ښه آرایش – آرایش ته

ډیره ښه فیشن – صراحی بخش ته

ډیره ښه موسیقی – نوازنده گانو ته

ډیر ښه انیمیشن فلم / څو رسانه یی –  انیمیشن جوړونکی ته

خلاقترینه دیدگاه – تولید کونکی او یا مسئول بخش ته

 ډیره ښه کتونکی صحنه – ویژی صحنو کارگردانانو ته

ډیره ښه هنری رهنما – هنر کارگردانانو ته

ډیر ښه لومړی نقش د نر هنرپیشه – نر هنرپیشی ته

ډیره ښه لومړی نقش ښځی هنرمندی ته– ښځی هنر پیشی ته 

د 2013 فیشن فلم جشنواره:

" د اوس نه ټول برجسته کارونه د آرایش بخش نه, هنرپیشگی, د وشتو آرایشگری, هنری کارگردان, موشیقی, د کالیو طراحی, لیکونکی او د خپل کارو نور بخشو نه به یی نامزد کړی د جایزی کتونکی فرصت هم لری. دغه جایزی د نړی بهترنانو ته دی او جغرافیایی او فرهنگی مرزو نه تیریږی. دغه ستاینه ټولی نړی ته رسیږی پرته دغه نه چی چیرته ژوند کوی." فرید سویت د جشنواری مدیر.

د ټولو مبتکرو انسانانو نه د فیشن فلم صنعت په عرصه کی پذیرائی به وشی.

"آترنا- د مینی په اټولو کی"“Aeterna – In Search of Love”  د میکویل انجل فانت بیسیرMigual Angel Font Bisier"" اثر په د 2012 کال فلم جشنواره کی ارائه شوه.

په اقتصادی فضا کی باید نن باتجربه او خلاق خلک خپل ځان په بازار کی وشایی. نامزدی,رسمی انتخاب او جایزی لاس ته راوړل پړاو تازه لاره ده تر څو چی ټول خلاقه خلک خپل اهدافو ته پرمختک ورکړی او دوی ته ډیر ارزش قائل شی.

حرفه ای جوړونکی چی فلمو نه په جشنواره کی منل کیږی, فلم یی د مشخصاتو سره یی د نړیوالی رسانی جشنواری پوښښ تر لاندی به ونیسی چی انتشارات, تارنماگانو, رویدادونو نه او فیشن رسانی د بلاگونو او مجلو نه شامل دی.

ټول فلمونه چی نمایش ته انتخاب شوی دی په حیث د یو رسمی انتخاب به ارائه بشی او د پرمختک هدفونه, اعتبار او د دوی لاس ته راوړنی د فیشن فلم تولید کی  تصدیق به یی کا.

د سنتو ماتول, زموږ د جایزی کټونکی نړیواله اعتبار فراهم کوی ټول داوری هیئت غړی چی د 35 نړیواله کارشناسانو نه دی په ډیره ښه توکه د خپل رای حق .نه په نړیواله تولید استفاده به وکړی 

د 2012 کال فیشن فلم نړیواله پشته صحنی

 


 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160