افغان دیدگاه جوړول,فرشته فروغ په نیویورک کی

Posted on at

This post is also available in:

په آخره افغان دیدگاه یو نوی ساختار یی ونیوا. د جالب کولو یی ډیر کار مو وکړو. ځای لری چی د فرشته فروغ او د ټولو انکس فلم نه مننه وکړم.

فرشته د دغه نمایش د لومړی نه ډیره جدی وه او زموږ ډیری برنامی متناسبی د "60 دقیقو" برنامی د CBS تلویزیون سره وی. د پیل نه می غوشتل دا جالبه او د راک موسیقی سره یی رول جوړ کړم. میرمن فرشته په واقعیت کی یوه باهوش, شوخه او د یو جالبه شخصیتو نه ده او ما وغوشتل چی دغه ویژه گی گانی نمایش ورکړم. په لومړی گام کی یی یو رنکه جدی او نیولی وی اما ما د هغو نه وغوشتل چی طبیعی اوسی او هغو وکولی شو یو ډیر ښه نقش وکړی.

د روزولت جزیره ”Roosevelt Island”  نه کتنه په یوه ښه آب او هوا  کی یوه ډیره ښه تجربه وه. دغه جزیره د یو تاریخی ځای نه د یوی جالبی منظری سره د منهتن “Manhattan” نه ده.

په نورو برنامو موږ غواړو چی میرمن رویا محبوب دعوت کړو. په کال 2012 کی د انکس فلم په همکاری موو افغان پرمختکی برنامه مو جوړه کړه او د کامپیوترو ټولکیو جوړولو د افغانستان مدرسو کی مو پیل کړو. هغه د جیلی سازماه  ”Jelly HQ” یوه هیئت مدیره ده, چیرته چی هغه غواړی د افغانستان انجونی او ښځی د یو ښه زده کړی فراهم کوی او د ښو فرصتونو درلودل د اجتماعی او دیجیتالی رسانو ته  د پرمختک لپاره یی او هغو پیام رسول نورو ته کمک کوی.

موږ دغه نمایش به ډیر سرگرم کونکی به جوړ کړو او جالبه داستانو نه به د مختلفه خلکو سره به راوړو. او هغه به په ډیره واکنشه توکه کتونکو سره به جوړ کړو. په دغه توکه هر رنکه دیدگاه او نظر به د دغه نمایش حمایت لپاره او د درونمایه پرمختک لپاره به په خوشحاله توکه ومنو.

د لومړی قسمت نه لذت یوسی.

د افغان دیدگاه, فرشته فروغ په نیویورک کی

Sem Maltsev

   About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160