اون بيرون خبري نيست

Posted on at


اون بيرون خبري نيست بجز صد بد بختيو بي چا ره گي، بجز آدماي مجبور، آدماي خسته، بدهكارو آلوده      . اون بيرون خبري نيست بجز نفرت ، بجز آدماي كه كاري جز قهر دلچسپ تر ني. همان ضرب المثلي كه ميگويد نابرده رنج گنج ميسر نميشود واقعا درست و عالي گفته. مردمان بيرون زحمت كشيدن كه به گفته ما كه اين پيشرفت را گنج ميدانيم نايل آمدن حالا ما بجاي اينكه خود ما زحمت بكشيم كه به گنج خود نايل آييم و كشور خود را رو به پيشرفت سوق دهيم ميرويم و گنج آنها را وسعت ميدهيم. نمي خواهم منظور بدي را منتقل كنم مردمان كشور هاي همسايه و جهان همه دوستان ما هستند     .اما  همان قسميكه آنان به خود زحمت ميكشند ، ما هم بايد به خود زحمت بكشيم ، به خود . ميگويم : ,اون بيرون خبري نيست بجز مشكلات  ، بجز بي پولي،  بجز دعوا    ،  جز فضاي بسته خانه. اون بيرون خبري نيست  جز آدماي مجبور مانند خودت اون بيرون خبري نيست جز اينكه شما را از نايل آمدن به پيروزي وطن دور ميكند. آنجا كسي نميفهمد كسي چي كار ميكند،  همه مشغول امور خود هستند كسي به كسي كاري ندارد . همه دل تنگ اند به عادي بودن     بيرون از چيزاي مادي بودن. همه داتنگ همه  چيز ، .ما زياد زمين خورديم اما توان بلند شدن نداريم. جمعيت وطن روز به روز كم شده ميرود و فاصله ما از پيروزي زياد   . بخدا اون بيرو خبري ني همه چيز همين جاست. :)

خونه خوبه خونه ماما نم اميده ،،،،،، خونه خوبه بوي ماما نمو ميده

 

بسلامتي پدر مادرا،  بيمارا،  داغ ديدا ، دست تنگا ، زندانيا ، شهيدا ، بسلامتي استعداد هاي كه ستاره نشدن اما همين جا بودن و اسطوره شدن.About the author

Royasattarzada

MELODY is a 12th class student of EQBAL school in Herat.interests to writing .

Subscribe 0
160