تعقیب، تشته او انفجار د سه شنبه په ورځ – وتلو فلم د ریبل بنانا اثر

Posted on at

This post is also available in:

د شپږو کالو ژوند په نیویورک کی د میتروکارد (Metrocard)  موټرو اذیب کول درک کومه. ام بی ای (MBA) معتبرترینه نړیواله شرکت د دغو ډولو موټرو کی نه دی. څو هفتی مخته د هغوی یو خود کاره "" خرځولو موټر زما د راتللو پیسی یی وانچوی او دغه خوا نه زه دری دالره د دوی نه طلبگاره شوم چی کیږی په هغه باندی یوه بسته چهارمغز او یا هم یوه وړه چتری واخلم!

زه فقط د دغه موټرو شاکی نه یمه بلکه یو ډله د مالزیایی انیمیشن فلم جوړونکی هم دغه ډول دیدگاهی لری. دوی د خلاقیت سره هر څومره ډیر په دغه اړه مستند فلم په نامه وتلو فلم جوړ کړو چی د یو خود کاره خرڅول شوی موټر داستان روایت کوی چی د پیسو بیرته اچولو سره د شتونزی سره مخامخ کیږی. موټر مخته له دی نه چی د مایک (Mike) پیسی واچوی د کار نه پاتی کیږی. مایک عصبانی کیږی او هغه ځای خوشی کوی، اما ماشین په تعجبه توکه ورپسی اچوی. د دغه نه ډیر ادامه نه ورکوو، پخپله فلم وکوری. اما سوال دا دی چی موټر د مایک عصبانی نه څه غواړی؟ ولی هغه تعقیب کوی؟

فلم په ښکلی توکه جوړ شوی دی. تعقیب او تشته تاسو به په تعقیب واچوی، او بله موضوع په هغو کی به پیدا کړی دا چی چی خودکاره موټر قلب لری. البته په یو ډول فلم جالبه دی.

فلم د ملکرو او دښمنانو سره په کډون کښښدی او فلم جوړونکی د فلم لاسته راوړلو درامد او مالی تمویل ته کمک یی کړی. دوی دا رنکه ښکلا او ښه فلمونه یی چی د کډون کښښدلو وړ لری!

-- ایرنAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160