(سیم مالتسیو: د فلم جوړول کارگاه شاته صحنی (آزمایشگاه

Posted on at

This post is also available in:

نن زما همکاران مایکل سوینی (Mickael Sweeney)، الکسی لیوچانکو (Alexey Levchenki) او زه د آزمایشگاه فلم جوړولو کارگاه  نه د 26 کوچه کی، یو بلاگ لری د انکس فلم فلمجوړولو کارگاه نه کتنه وکړه. موږ هلته د شاته صحنو ثبت کولو ته تللی وو.

دوی یو انترنتی نمایش یی د آرتور کید (Arthur Kade) میزبانی سره د مشهورو تلویزیونی، فلم، ورزش، رسانی، موسیقی، سیاست او نورو څیرو مصاحبی ته یی اچول, تهیه کوی یی. دقیقا په سر وخت باندی د نمایش ثبت کی د براوو Bravotv@ لوس آنجلیسی ملیونر لوبغاړی ته ورسیدم.

د نمایش مدیر سره ښاغلی تام مولن سره چی 25 کلنه سابقه د فلم او سرگرمی صنعت کی لری مصاحبه مو وکړه. د تولید روند په اړه ویلو نکتو ته او د ټولو نه مهمه دا چی ولی انکس فلم یی د خپل تولید شویو درونمایو ته یی ټاکلی دی خبرو ته یی واچول.

نمایش کولی شی د (in thelab#)  انکس فلم پاڼه کی د آرتور کید (Arthur Kade) میزبانی باندی وموندی. د هغو په وینا کولی شی ټولی موضوگانی او بلاگونه یی په دغه تارنما کی وموندی. دا یوه همگانی فروشگاه زموږ د انترنتی تلویزیون نه ده چی موږ د کارگاهو (inthelab#)  نمایش ته جوړ کړی دی.  دا یو ښه فرصت زموږ د جوړ شویو نمایش نړی ته دی.

دغه نمایش ډیر ژر به نمایش ته راشی، په عین وخت کی د تلویزیونی پاڼی نه هم په انکس فلم کی یی هم وکوری.

نکته: پوهیدل دا چی آرتور کید روسی خبری کوی جالبه وی.

ما په تویتر کی دنباله کړی.

-- سیمAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 320
160