زندگی یک آزمون است

Posted on at


 

این یک خواصیت انسانیست که هرگزدر زندگی مان به چیزی قناعت نمیکنیم از چیزهای که داریم بیش میخواهیم حتی اگرتمام دنیا را به مابدهند قناعت ماحا نمیشودوبازخواهان داشتن آسمان خواهیم شد تمام داشته هایمان را نادیده گرفته وبرنداشته هایمان افسوس میخوریم بعضی اوقات یادمان میرودکه دنیاهرگز به میل مانخواهدچرخید بلکی ماباید خود را با آن تطابق دهیم وآن راهمان طور که هست بپذیریم قدر تک تک ثانیه های زندگی مان رابدانیم زیرا زمان باارزش ترین گوهر زندگیست که به هیچ قیمتی نمیتوان آن راخرید اما اکثرانسانها به آن هیچ ارزشی قائل نیستند و وقت شانرا به کارهای بیهوده مانندنشستن درخیابان هاوکوچه ها مزاحمت برای دیگران نگاه کردن برنامه های بی فایده تلویزیونی  غیبت کردن دیگران  ایراد گیری وغیره سپری میکنندبه خصوص در ایام جوانی که پربهاتریناوقات زندگی آنهاست وخودراگردابندامت وپشیمانی غرق میکنند

چراما انسانها فراموش میکنیم که فقط یک بار زندگی خواهیم کرد فقط یک دفعه کودک خواهیم بود وفقط یک جوانی خواهیم داشت ویاد مان میرود  که زندگی آزمونی بیش نیست وباید برای کامیاب شدن در آن سخت کوشید  پس باید به آن دید واقع بینانه داشت وبانگاه جدیدبه آن نگریست فکرکنیم زندگی طبق میل ماست وباشورو اشتیاق آن رابه پیش ببریم آن وقت به موفقیت های چشم گیرنایل خواهیم آمدودیگر ثانیه ازثانیه های زندگی مابیجا سپری نخواهد شدهر لحظه شاهد پیروزی های جدید خواهیم بودشاید برای رسیدن به آن به مشکلات زیادی برخوریم بارهاوبارها طاقت مان لبریزشودوبعضی اوقات تصمیم به عقب نشینی بگیریم شاید زندگی بارها مارا به زانو درآورد اماهیچگاه نباید فراموش کردکسانی در زندگی ماهستند که ما تمام زندگی انها هستیم شکست ما راشکست خود وپیروزی مارا پیروزی خودمیدانندوچشم امیدشان به سوی ماست پس حتی اگربه خاطر آنها هم شده باید تاب مقاومت آورد وآنهارا نا امید نکرد    

 About the author

160