روزجهانی مادر

Posted on atبیست چهارم جوزاروزمادراین موجودسراپاعاطفه ومحبت رابه تمامی مادران دنیابه خصوص مادران کشورعزیزمان افغانستان تبریک عرض میدارم.
مادربه عنوان نخستین آموزگارانسان نقش بسزای درساختن جامعه انسانی سالم داردکه می تواندآینده یک نسل راتعین می کند.
وقتی که "بهشت زیرپای مادراست"این مهم بدون شک ارزش مادررابه ارج شکوه مندی بشریت به عنوان اشرف مخلوقات میرساند.
بادرک این موضوع که خداوندیکی ازراه های رسیدن به بهشت راخدمت گذاری به مادردانسته پس برمااست که درراستای ایجاد یک زنده گی بهتربرای این آموزگارنخست حیات تلاش نمایم.
روزمادربهانه به خاطریادآوری ازارزش هاوالای مقام مادران سرزمینم که به جزدردوداغ وفقروبدبختی چیزی اززنده گی نصیب شان نشده درحالیکه خداوندبه مقام والای مادری ارزش واهمیت زیادی قائل شده است ودرجای جای قرآن شریف (کلام متبرک الهی)خداوندبه بنده گانش توصیه نموده است که به والدین خوداحترام داشته باشید


.
درمیان انسان هادرهرکجای دنیاودرمیان هرقوم ونژادوملتی باهرآداب وآیینی وقتی نام مادربرده میشودکوچک وبزرگ همه وهمه سرشارازشوروحرارت ومهروالفت می شوندوقلب های شان پرتپش ترمی زندچون این راهمه میدانیم که این مادران اند که بدون امیتازی ادامه دهنده نسل ها شده اندآنهاهم شرایطی که ازبسیاری ازامکانات پیش پاافتاده محروم مانده به امکانات صحی کمتردسترسی دارندوازفقراقتصادی وفرهنگی نیزرنج برده وازامنیت کامل نیزبرخودارنیستند.
تجلیل ازروزی به نام مادرزمانی معنی پیدامیکندکه فرزندان قدروعظمت مادرخویش رادرحال حیاتش بدانندواین موضوع رادرک کنند.
درقانون خلقت هرچه مقام آفریده ای بالاتراست وظایف اوهم سنگینترمی شود.
دراین میان زن که به عنوان انسان جانشین خدادرزمین به عنوان مادرپرورش دهنده افرادجامعه بشری است ازمقام بلندووالای برخوداراست یک سلسله مسولیتهای پرورشی به عهده مادراست زن حداقل سی ماه یک سری مسئولیتهای دارد که مردفاقدآن است دراین سی ماه که کودک مستقیماازمادرتغذیه می کندمادرمسئول حفظ دونفراست .
یکی خودش ودیگری کودکش .آیااین عظمت زن نیست؟
این مسئولیتی نیست؟که ذات اقدس الهی به زن داده است که به زن فرمود:مسئولیتش درحفظ اندیشه ها.افکار.وعقایدپیش ازمرداست.
 تومسئول دونفری ازاین رو مواظب افکارواندیشه هایت باش زیراکه بسیاری ازمسائل ازراه اندیشه به فرزندمی رسد.
حساسیت مقام زن ودشواری وظایف وی وسنگینی اموری که درخلقت برعهد اش نهاده شده بسیاردشوارودرعین حال ظریف ودقیق است وبرتابه مقام والای مادراحترام داشته باشم .About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160