عید قربان و آماده گی مردم

Posted on at


عید قربان یکی از اعیاد مذهبی است که مردم در افغانستان آماده گی خاصی برای آن میگیرند,این عید یکی از بهترین و نورانی ترین عیدی است که در این روز هر مسلمان در صورتی که توانایی مالی داشته باشد گوسفند یا گاوی را قربانی میکند و گوشت آن را در بین افراد مستضعف و فقیر خیرات میکند,مردم افغانستان هم در این عید با آماده گی های خود این عید را تجلیل میکنند عید قربان ,عیدی است که در آن روز حضرت ابراهیم (ص)فرزند خویش را اراده کردند تا در راه اطاعت و پیروی از اوامر پروردگار قربانی نمایند ولی به امر خداوند یکتا گوسفندی نازل شد و حضرت ابراهیم این گوسفند را ذبح کردند و از همان وقت به بعد تمام مسلمانان جهان مطابق به این امر الهی حلال گوشتی را قربانی میکنند.,و هم چنین در این روز درب خانه ی بیت الله شریف باز میشود و از طرف بزرگان عربستان خانه ی خدا گلاب افشانی میشود.عید قربان,عیدی است که باید تمام حجاجی که به خانه ی خداوند عزیمت نمودند مطابق با اعمال و اوامر خداوند برخی مناسکی را انجام دهند,هفت بار طواف در دور کعبه ی شریف و پرتاب نمودن سنگ به منزلگه شیطان کارهایی است که حجاج انجام میدهند و هم چنین خواندن دعای عرفه در سرزمین عرفات و این را باید ذکر نمود که عرفه خود روزی است که در افغانستان رخصتی میباشد
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160