هوای بهار

Posted on at


 

با تو همه ی رنگ های این سر زمین راآشنا میبینم

با تو همه ی رنگ های این سر زمین مرا نوازش میکنند

با تو آهوان این صحرا دوستان هم بازی من اند

با تو کوه ها حامیان وفا دار خاندان من اند

با تو زمین گهواره ایست که مرا در آغوش خود میخواباند

ابر حریریست که بر گهواره ی من کشیده اند

و طناب گهواره ام را مادرم که در پس این کوه ها همسایه هاییست،در دست خویش دارد

باتو دریا با من مهربانی میکند

با تو سپیده ی هر صبح بر گونه ام بوسه میزند

با تو نسیم هر لحظه گیسوانم را شانه میکند

باتو من با بهارمیرویم

باتو خزانم بهار میشود ،بهارم سر سبز میشود

 About the author

susan10rahmani

susan rahmani one of the womensannex writer .

Subscribe 0
160