مبارزه با سختی ها

Posted on at


دنیا سراسر آزمایش وامتحان است که خداوندج بنده گان خود را از طریقه های مختلف آزمایش میکند .که مشکلات وسختی ها را از جمله  امتحاناتی است که از طرف خداوند .ج. برای بنده گانش که بعضی با این مشکلات وسختی ها توسط صبر وشکیبای مقاومت واستاده گی مبارزه مینماید .وسرانجام پیروز و موفق میشوند .اکثرآ مشکلات ضررها وسختی ها است که جامعه را نابود و ذوب میسازد وقدرت توانایی آنها کم ساخته ویا از بین میبرد اکثر سختی ها در اکثر زمان مقدمه کمال وپیشرفت انسان است وزندگی کردن در شرایط دشوار  وناگوار آدمی را نیرومند وچابک ببار می آوردمصیبت ها وسختی ها وقتی نعمت اند که انسان از آن بهره  جوید ویا صبر وشکیبایی واستقامت روح خود را کمال بخشد .اما بعضی مشکلات ومصیبت ها باعث بی راه  ساختن یعنی انسانها میگرددوتوان مقا بله کردن را در برابر سختی ها ومشکلات را از دست میدهد.که به کارهای خلاف دست میزنند.ا ز جمله آن به موا د مخدر که فکر میکنندکه توان مبارزه کردن در مقابل  غم مصیبت ها را ندارند


  باوراین اند که با استفاده از مواد مخدر غم وجیگر خونی آنها را کم میسازد . 


.اما بهترین کسی نزد خداوند ودر نزد دیگر بنده گانش انسان است که در مقابل تمام مشکلات وسختی ها مبارزه کند تا به هدف نهای خود برسد  About the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160