یاد از عظمت کهن

Posted on at


                                                      


افقانستان کشوریست دارای تاریخ غنی که بعضی از این غناهای واثار تاریخی مانند قله تاریخی بُست در ولایت هلمند هنوز هم پا برجا وقد برافراشته باقی مانده است این قله که در قسمت شمالی شهرلشکر گاه مرکز هلمند قرار دارد نمونه بارز بیانگرشکوواهمیت ستراتیژیکی افقانستان در طول تاریخ می باشد اهمیت ستراتیژیک اینقله تاریخی در انست که درشاهراه ابریشم قرارگرفته است هم اکنون جهانگردان میتوانند اثاردیوارهای این قله وبقایای محلات مسکونی را مشاهد کنند که در چند کیلومتری از طرف قله بُست نمایان اند گشت وگذاردر قله تاریخی بُست خود یک تجربه است زیرا این قله هفت طبقه ای دردوران شکوه اش قله ای مجلل وبا امن بوددر این قله بشمول دروازه مشهوره بُست که حدود 10 مترارتفاع دارند ترمیمات صورت گرفته است این دروازه بیانگرانست زمانی که مردم در ان مسکن گزین بودند این محل ازچه عظمت وجلال برخورداربودحکومت افقانستان از اهمیت وارزش های باستانی بینظیرکشور کاملا اگاهی دارد طبق اظهارات مامورین ریاستاطلاعات وفرهنگ هلمند مقامات در پایتخت کشور وهمچنان در خود این ولایت تلاش های همه جانبه را به خرچ می نماید تا این محلات باستانی را برای نسل های اینده بازسازی ومٌصون نگهداردAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160