رشت گل در گلخانه ها

Posted on at


بنام الله یکتا


رشت گل در گلخانه ها :گلخانه سختمان هست که داری پوشش شفاف که به راحتی نور از ان عبور میکند پوشانیده اند


در این شرایط میتوانیم عوامل محیطی , درجه حرارت , نور , رطوبت نسبی و میزان گاز را توسط گلخانه کنترول کنیم پس گلخانه هست که میتوانیم در تمام طول سال نبات را در انجا پرورش داد ویا در بعضی از مواقعی سال که شرایط نگهداری نبات در هوای ازاد مناسب نسیت ازگلخانه استفاده میکنم


گلخانه قسمیکه از نامش معلوم میشود زیادتر برای تولید و پرورش گل مورده استفاده قرار میگیرد و همچنان از گلخانه میتوانیم برای بعضی از عمالی مانند : ریشه دار کردن , قلمه ها , و تولید خارج از فصل انواع سبزیجات و غیره .... استفاده کنیم  


اجزای اصلی یک گلخانه عبارت از :


1 : اسکلت : اسکلت گلخانه از مواد مختلف مانند : چوب , اهن , الومینیوم میسازند  


زمانیکه اسکلت یک گلخانه را میسازیم بایید به بعضی از مواد توجه کنیم مانند : نوع پوشش مورد استفاده موقعیت جغرافیایی محل و در نهایت به نوع گونه های نباتی که پرورش میدهیم  


2: پوشش : در احداث گلخانه عامل مهمی برای تولید محصول محسوب میشود ان پوشش مناسب است


طبقه بندی گلخانه ها :


گلخانه یک طرفه : این گلخانه از قدیمی ترین انواع گلخانه ها است


گلخانه نیمه دو طرفه : این گلخانه نسبت به گل خانه های یک طرفه از نور بیشتر برخوردار هست


گلخانه دوطرفه : این گلخانه دو طرفه نسبت به گلخانه یک طرفه و نیمه دو طرفه از فضا و نور بیشتر بر خوردار هست


گلخانه جویه پوشته ای :


این نو گلخانه ها از مدرن ترین گلخانه ها محسوب میشوداستفاده از تجهیزات پیشرفته واخرین دست اوردهای برای احداث این گلخانه ها و همچنان کنترول کامپیوتری عوامل محیطی موارد است که باعث شده این نوع گلخانه ها  در دو دهه گذشته به صورت تجارتی و چشمگیر در دنیا مورد استفاده قرار گیرد


گلخانه های تونلی :


این گلخانه ها ساده ترین وارزانترین نوع گلخانه های مدرن با پوشش پلاستیک میباشد .


نویسنده : موسکا
 About the author

Mooskasadat

I am Mooska Sadat and i am gradated from Agriculture University in 2012, I like to be good writer and write about my life experiences and my learning about agriculture.

Subscribe 0
160