بار الها

Posted on at


 


به  نام خالق هستی بخش،خدای که آرام بخش وتسکین دهنده همه درد ها ورنج های تحمل ناپذیرزنده گی ام است.


خدای که باحکمت های عدیده وفراوان همواره مراموردآزمایش وامتحان قرا میدهد.طوری اگر ناخالص باشیم در سوزوسازهاورازونیازهاپاکمان میسازد. در حوادث داغ زندگی همچواب ذوب مان میکند.وصیقل مان میدهد.تاسرانجام ازمایک روح الهی بسازدروحی که  که خالص وبی آلایش ،پاک .منزه وتسلیم رضای معبود خویش میگردد


.


او پروردگاری است  که:


بودونبود مان،مرگ وزندگی مان دریدقدرت اوست.خدای که در همه حال شاهد وناظراعمال ما،افکار واندیشه های ماست.


ودلها هرگز آرام نمیگیردمگربه یادونام مقدس اوذات پاک


آیامیدانی؟


درک کرده ای قدرتش را؟


پروردگارمرا؟


آری ....خدای ن خداییست که


یادش اکسری شفابخش وآرام بخش والام جسمی وروحی روانی ما راتسکین میدهد وهردم من وترا به سوی خود میخواند.


به همه ماست که بگوییم..


آی آفریدگارما


ماترادرهمه حال سپاس گذاریم وتسلیم رضای توهستیم،هرآنچه برماداه ای نعمت توست شکرمیکنم وهرآنچه به ما نداهد ای حکمت توست وباز هم شکر میکنم.


ما به فرمان تو هرآنچه خواهی آن کن. فقط وفقط میگویم


مرابخوان ...مرابخوان بسویتپروردگارا عذر مارا بپذیر


دعایم را قبول فرما


کشورم را به اوج شکوفایی


ملتم رابه اوج پیروزی


وخودم را به اوج طالحی برسان بنما مارا درآن راهی که جزرضای تونباشد


همیش میگویند.خداحافظ ونگهدار


خدایاهمین خداحافظی را با جان ودل مان آذین ببند


حافظ ونگهدار ما وجمیع بندگانت باشv


بار الها:


به  نام خالق هستی بخش،خدای که آرام بخش وتسکین دهنده همه درد ها ورنج های تحمل ناپذیرزنده گی ام است.


خدای که باحکمت های عدیده وفراوان همواره مراموردآزمایش وامتحان قرا میدهد.طوری اگر ناخالص باشیم در سوزوسازهاورازونیازهاپاکمان میسازد. در حوادث داغ زندگی همچواب ذوب مان میکند.وصیقل مان میدهد.تاسرانجام ازمایک روح الهی بسازدروحی که  که خالص وبی آلایش ،پاک .منزه وتسلیم رضای معبود خویش میگردد.


او پروردگاری است  که:


بودونبود مان،مرگ وزندگی مان دریدقدرت اوست.خدای که در همه حال شاهد وناظراعمال ما،افکار واندیشه های ماست.


ودلها هرگز آرام نمیگیردمگربه یادونام مقدس اوذات پاک


آیامیدانی؟


درک کرده ای قدرتش را؟


پروردگارمرا؟


آری ....خدای ن خداییست که


یادش اکسری شفابخش وآرام بخش والام جسمی وروحی روانی ما راتسکین میدهد وهردم من وترا به سوی خود میخواند.


به همه ماست که بگوییم


..


آی آفریدگارما


ماترادرهمه حال سپاس گذاریم وتسلیم رضای توهستیم،هرآنچه برماداه ای نعمت توست شکرمیکنم وهرآنچه به ما نداهد ای حکمت توست وباز هم شکر میکنم.


ما به فرمان تو هرآنچه خواهی آن کن. فقط وفقط میگویم


مرابخوان ...مرابخوان بسویتپروردگارا عذر مارا بپذیر


دعایم را قبول فرما


کشورم را به اوج شکوفایی


ملتم رابه اوج پیروزی


وخودم را به اوج طالحی برسان بنما مارا درآن راهی که جزرضای تونباشد


همیش میگویند.خداحافظ ونگهدار


خدایاهمین خداحافظی را با جان ودل مان آذین ببند


حافظ ونگهدار ما وجمیع بندگانت باش
About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160