آهوی وحشی - شعر حافظ

Posted on at


الا ای آهوی وحشی کجایی


مرا با توست چندین آشنایی


 


دو تنها و دو سرگردان دو بیکس


دد و دامت کمین از پیش و از پس


 


بیا تا حال یکدیگر بدانیم


مراد هم بجوییم ار توانیم


 


که می بینم که این دشت مشوش


چراگاهی ندارد خرم و خوش


 


که خواهد شد بگویید ای رفیقان


رفیق بیکسان یار غریبان


 


مگر خضر مبارک پی درآید


ز یمن همتش کاری گشاید


 


مگر وقت وفا پروردن آمد


که فالم لا تذرنی فردا آمد


 


چنینم هست یاد از پیر دانا


فراموشم نشد، هرگز همانا


 


که روزی رهروی در سرزمینی


به لطفش گفت رندی ره نشینی


 


که ای سالک چه در انبانه داری


بیا دامی بنه گر دانه داری


 


جوابش داد گفتا دام دارم


ولی سیمرغ می باید شکارم


 


بگفتا چون به دست آری نشانش


که از ما بی نشان است آشیانش


 


چو آن سرو روان شد کاروانی


چو شاخ سرو می کن دیده بانی


 


مده جام می و پای گل از دست


ولی غافل مباش از دهر سرمست


 


لب سر چشمه ای و طرف جویی


نم اشکی و با خود گفت و گویی


 


نیاز من چه وزن آرد بدین ساز


که خورشید غنی شد کیسه پرداز


 


به یاد رفتگان و دوستداران


موافق گرد با ابر بهاران


 


چنان بیرحم زد تیغ جدایی


که گویی خود نبوده ست آشنایی


 


چو نالان آمدت آب روان پیش


مدد بخشش از آب دیدهٔ خویش


 


نکرد آن همدم دیرین مدارا


مسلمانان، مسلمانان، خدا را


 


مگر خضر مبارک پی تواند


که این تنها بدان تنها رساند


 


تو گوهر بین و از خرمهره بگذر


ز طرزی کن نگردد شهره بگذر


 


چو من ماهی کلک آرم به تحریر


تو از نون والقلم می پرس تفسیر


 


روان را با خرد درهم سرشتم


وز آن تخمی که حاصل بود کشتم


 


فرحبخشی در این ترکیب پیداست


که نغز شعر و مغز جان اجزاست


 


بیا وز نکهت این طیب امید


مشام جان معطر ساز جاوید


 


که این نافه ز چین جیب حور است


نه آن آهو که از مردم نفور است


 


رفیقان قدر یکدیگر بدانید


چو معلوم است شرح از بر مخوانید


 


مقالات نصیحت گو همین است


که سنگ انداز هجران در کمین استAbout the author

MHS31

Born in Afghanistan, Ready to ....

Subscribe 0
160