د ځوان نسل واکمن کول د فلم او هنر په کار وړلو سره

Posted on at

This post is also available in:

آیا د فلم او انیمیشن مطالعه د دغه پیړی غالبه سبک دی؟ او یا په ساده توکه یوه اړتیا ځوان نسل د نظرونو ویلو شیان یی دی؟ مستقله فلم جوړونکی لیسا استاک (Lisa Stock) په تازګی یی په یوه مرکه کی یی وویل چی د نظر ویلو وخت فراهم کول یو چا ته په خاصه توکه یو زده کونکی ته ډیر مهم دی. په فلم کی د هغوی عکس او غږ نه کار اخلی٫ خپل ژوند نړی ته ښایی٫ خپل نظرونه بیان کوی٫ او د خپل نظر نه دفاع کوی او خپلی تجربی په ګډون یی کښښدی.

شاید په دغه تاسو فکر وکړی چی دوی خپل فلم ته به سندری او یا نقاشی ته اړتیا نه لری ترڅو چی خپل نظرونو ووایی٫ مګر دهغو کسانو په اړه څه چی دارنکه هیوادونو کی ژوند کوی چی بیان آزادی او جنسیتی مساواتو نه والی نه رنج وړی؟ هنر په عامه توکه او فلم په خاصه توکه یو ښه ځواب دغه شرایطو ته دی. د انټرنټ او اجتماعی رسانو نه باید مننه وکړو چی نه پرته خپل ځان ت بکله ټولی نړی ته فلم جوړوی. د نظرونو شیان او د نړی توجه په تنها باندی د واکمن والی او لاسته راوړلو ته کافی نه دی. کله چی د فلم او مطرح هنر کارګاهو  پیژندل شوی جشنواری ډیر لری وی٫ انټرنټ او تارنماګانی لکه انکس فلم غوندی یوه ښه ګزینه ورته ده. انکس فلم٫ فلم جوړونکی د فلم جوړولو زده کونکی او نوی نسل په ټوله نړی کی د فلم جوړولو٫ مقاله لیکلو له طریقه او د وخت فراهم کولو سره د نظرونو ویلو ته یی او د پیسو لاسته راوړلو لپاره واکمن کیږی. د پرمختک په لور هیوادونو کی چیرته چی مېرمنی نشی کولی چی د کور د باندی دنده تر سره کړی او یا هم درامد یی ډیر ټیټ دی٫ مالی استقلال یو ښه او کارامده لاره ده. څه شی ستاسو خلاقیت او فعالیت د انعام او تقدیر نامی نه واکمن کوی؟  خاص امتیاز ستاسو دغه موضوع کله چی تاسو خپل موضوع ګانی په انکس فلم کی په ګډون کښښدی٫ په نظر کی لری. ستاسو نه غواړم چی په دغه اړه ډیر ولولی.

په لاندی کی یوه مرکه د یاسمن محمدی٫ چی د افغانستان زه کونکی ده او په آمریکا کی درس وایی او یوه موفقه بلاګ لیکونکی ده٫ شته:

د مېرمن واکمن کولو په اړه د زده کړی او فلم جوړولو له طریقه د انکس ښځی بیناد په اړه ډیر ولولی. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 320
160