شاگردهای کم درس خوان در شب امتحان

Posted on at


شب وروزهای عید قربان بود که چاو چاو امتحانات بیست فیصد شد,من خیلی ناراحت نبودم چون

 خوشحالی عید بیشتر بود اما به خاطردوستم که همخانه ام هم بود بیشتر ناراحت بودم ,به خاطریکه

او شب های امتحان راخوب درس میخواند,اشته ؟

حالی به شما می گوم : تمام دوستایش رامی آوردوتا صبح تخمه ,خسته می خوردن ومیخندیدن وهیچ کس هم به درس خوندن نمیگذشتن ومه هم که درس میخوندم می گفتن :بی عقل, عیدخو واسطه امتحانات خراب نکن ,کتری رابگیروبروچای تیارکن . حالی پیش رفیقایوچی میتونستم بگم.

چب میکردم ومیگذاشتم ساعتشان تیرشود, عید هم که خلاص میشد امتحان شروع میشد,صبح امتحان میاماد ومیگفت توروبه خداهرچی یادداری بگو,آبرومه پیش بچه هانره.باز به امتحان دیگه مه به تو میگم.

تا امتجان دیگه کی مرده کی زنده که ازاوبپرسه اوهم اگه راست بگه درس خونده باشه تاحالی سرامتحانا هرچی پرسیدم یکی صحیح ,دوتا غلط بوده,خدا میفهمه اشته کامیاب شده تااینجا.خداکنه شماایته درس نخونین.

 About the author

160