عامل خنده چی است

Posted on atخنده یکی از مسایل پیچیده مهم انسانی است که چرا انسان ها میخندند و چی باعث میشود که خنده به وجود میاید این یک از سوالات اساسی است که بدان پاسخ دادن کار دشوار است.

اما ما میتوانیم در چند پاسخ در رابط به خنده چند سخنی را زیر تحریر بیاوریم و در حقیقت خنده از اسرار ناشناخته در وجود آدمی است و ما میدانیم که خنده بازتابی از احساسات آدمی است که در هنگام خوشی به وجود میاید در این جاه مهم است که بدانیم که اصلا چرا انسان می خندد؟و دوم اینکه هدف و منظور از خنده چیست؟

 

هنگامی که شما بدین فکر می افتید که چه عاملی باعث خنده انسان می شود و یا اینکه اصلا چرا مردم در بار موضوعات مختلف می خندند.

در حقیقت خنده شادی را در چهر انسان نمایان میسازد و همین خنده است که برای سلامتی جسمانی و سلامتی هر انسان بسیار مفید و مو ثر تمام میشود و خنده باعث میشود تا انرژی های زاید مصرف گردد گذشته از این که خنده ارزشهای اجتماعی دیگر نیز دارد.

چون ما به عنوان جزیی از یک عضو اجتماع استیم بنا باید بدانیم که خنده در اجتماع هم تاثیر مثبت و منفی دارد که از این تاثیرات بعضی استفاد درست و مثبت مینمایند و بعضی ها از تاثیرات آن استفاد سو مینمایند پس خنده عاملی است که ما توسط آن تغیرات رفتار می دهیم و خودمان را با جامعه هماهنگ میسازیم و رفتار متناسب ودرست با دیگران مینمایم.

ما زمانیکه در چهار اطراف خود متوجه یک چیز نا هماهنگ غیر طبیعی میشویم میخندیم مثلا یک شخص چاق را که لباس کوچک را بر تن کرد ویا شخص لاغر که لباس بزرگ را بر تن کرد باشد خنده در چهر هر شخص که باشد ظاهر میگردد.

خند هم به انواع گونا گون تقسیم میگردد که از آن جمله میتوانیم از تبسم و خنده قحه قحه یاد آوری نمایم

اما بشتر خنده زمانی بوجود میاید که انسان احساس خوشی نماید و خوشی بودن زمانی بوجود میاید که انسان احساس آرامش نماید.

و آرامش یکی از ضروریات اساسی هر انسان میباشد و اشخاص زندگی پر از خنده و آرام دارند که در یک جامعه مر فوع و مترقی زیست دارند و کسانیکه در فضایی صلح زیست دارند میتوانند از زندگی که یک نعمت بزرگ خداوند است لذت ببرند.

کوشش نماید همیشه میان روی را در پیش بیگیرید تا در جامعه همه زندگی پر از محبت و زیبایی در فضایی صمیمت داشت باشید

اما کسانانیکه از خنده در جامعه استفاد سو مینمایند عواقب ناگوار را در پی میداشت باشد که چنین حوادث باعث اختلافات و تضاد می گردد لهذا انسان کوشش نماید تا بالای دیگران بدون کدام علت و به شکل مسخره آمیز ادعایی نکند

انسان در جامعه باید مطابق معیارجامع و مردم  زندگی را در پیش گیرد تا همیشه خوش و سرفراز زندگی نماید.

نویسنده عبدالقهار کبیری

 

 

 About the author

160