استفاده از زنبور برای یافتن ماین

Posted on at


 

اخیرا گروهی از زنبورهای یافت شده اند که میتوانند ماین ها را از فاصله ۵ کیلومتری پیدا کنند، این زنبورها با تغذیه محلولی که با بوی مواد منفجره ادغام شده است تربیت شده اند .

 

برای تربیت زنبور، وی را در یک سو قرار داده و چند مکان را بعنوان تغذیه در اطراف زنبور انتخاب میکنند، که فقط برخی از این نقاط  دارای تغذیه واقعی است و خاک اطراف آن را با مواد منفجره آغشته می سازند. بنابراین زنبور هرجا که بوی مواد منفجره باشد آن را بعنوان محلی برای یافتن غذا جستجو میکند. 

 

 

آنها از این پروژه برای یافتن مین های زمینی در کرواسی استفاده کرده اند.  

 

 About the author

160