جاسوس کیست ؟؟؟؟؟

Posted on at


 

جاسوسی از هزران سال ‍‍‍‍‍ پیش که ملت ها برای کشور گشای ،بدست آوردن ثروت یا برده می جنگیدن به وجود آمد .

جاسوس ها به اردوگاه دشمن نفوذ کرده تعدادی سرباز های آنها را می      شمردن و برای حمله برنامه ریزی می کردن 

. اگر در این کار موفق می شدن همچون یک قهرمان با اطلاعات یا راز هایی که بر ملا ساخته بودن به خانه باز می گشت  اما مجازات کسانی که در دستگیری می اعدام بود در طی تاریخ دولت و تجارتخانه ها اسناد بسیار مهم خود را که معمولآ با عباداتی همچون فوق سری ،محرمانه ،علامات  گزاری شده بودند 

پنهان کرده وفقط به افزار قابل اعتماد  اجازه مشاهده اسناد را می دادند کشورهای  دیگر یا تاجرهای رقیب جاسوسی را استخدام می کردن تا این مدارک مخفی را پیدا کنند .جاسوس ها در حال حاضرم هم زندگی خطرناک دارند 

.بعصی ها مانند رازها به دنبال سرقت اطلاعات هستند عده ای دیگری برای دسترسی به این رازها اعتماد دیگری راجلب می کنند. با خیانت به این اعتماد جاسوسی ها مو توانند در جنگ پیروز شده یا شکست بخورد

 

 About the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160