برنامه دفاعی تازه سازمان ناتو80

Posted on at


سردبیر ناتو د رمرود چشم انداز آینده امنیتی سازمان ناتو برای هم پیمانان آن صحبت میکند. چیزهای زیادی تغیر خواهند کرد و سرمایه گذاری های تازه ای روی ارتش های همپیمانان ناتو صورت خواهد گرفت. تجاوز روسیه به اکراین یک خطر جدی برای سازمان ناتو تلقی گردید.تغیرات آینده ناتو را بیش از این سریع و انعطاف پذیر خواهد کرد. این همه تغییرات در یک برنامه کاری صورت خواهد گرفت. همه منابع برای رسیدن به برنامه دفاعی مشترک به کار گرفته خواهند شد. همه با کشتی ها, هواپیماها و غیره ابزار نظامی تجهیز خواهد شد. ناتو با رئیس جمهور اکراین و گرجستان کار خواهد کرد. انتخابات افغانستان برای ریاست جمهوری در حال برگزاری است و تامین امنیت برای نیروهای محلی انتقال خواهد یافت.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160