معرفی

Posted on at


 


ساره " افضلی " خبرنگار

درهفته نامه ژورنالیستان.

ومحصیل سال اول پوهنی حقوق

سکونت اصلی والایت پروان.
سکونت فعلی کابل.

محل تولد کابل .

   


ما یک فامیلی 6 نفری هستیم

یک ساله سابقه کاری در دفتر جایکاه منحث سوپرویزر.

دو ساله سابقه کاری در کمپنی افغان تیلی کام.

سه ساله سابقه کاری منحث منیجر دریکی ازکورسها.
قد بنده یک متر پنجاه سانتی است .
ازرنگها رنگهای روشن دوست دارم .
از میوه ها انار دوست دارم .

 

   .

 

ازغذا ها کوفته و برنج را دوست دارم .

از کشورها تاجکستان استرالیا وسکو را زیا دوست دارم .

از ورزش دویش را دوست دارم .

در آینده دوست دارم واکیل پارلمان باشم
 

                                 چون دوست دارم در سیاست افغانستان راه پیدا کنم .


TAGS:


About the author

160