استخراج گاز از اعماق ابحار

Posted on at


استخراج گاز از اعماق ابحار


شما ميداند كه گاز را از چندين جهت استخراج ميكنند كه يگ طريقه آن كه بشكل طبعي در عمق ابحار و دريا ها در اثر از بين رفتن بقاياي و اجساد حيوانات و نباتات بدست مي آيد كسانيكه درين بخش كار ميكند آنها را ذريعه هيلكوپتر به وسط اوقيانوس ها اتقال ميدهند ولي آنها ماهي گير نسيتند بلكه كار شناسان و متخصصهاي فني هستند كه اين براي شان يگ وظيفه دلچسپ است بطور مثال: در انگلستان در بحر شمالي انجا جاي است كه تقريبا روزانه به تعداد چهل نفر از صبح تا شام در انجا در اعماق بحر ها  مصروف جستجوي و كار هستند در بستر دريا در انجا جزيره است كه توسط خود انسانها ساخته شده اين جزيره از فولاد بوده كه توسط چهار پايه به عمق دريا وصل است و در روي سطح آب استوار است و اندازه اين جزيره برابر به يك ميدان فوتبال است .
بلي آنها وظايف مشخص ندارند بلكه در عماق بحرها همه با يگ ديگر بزاي يافتن گاز و  پژوهيش گاز همكار هستند از يگ نقطه به نقطه اي ديگر جستجو ميكند همين كه گاز را پيدا نمودند توسط دستگاهاي بزرگ گاز گرفته شده را توسط برج هاي بسيار بلند كه اين برج ها بنام برجهاي چاه كن مشهور است به كشتي هاي پالايش گاز اتقال مي پابد گاز بدست آمده در همان جا در بستر دريا پالايش و تصفيه ميگردد در ابتدا گاز خالص و بعد تيل سفيد كه انرا تيل تي يگ هم ميگويند كه مخصوص پرواز طياره ها ست و بعد تيل آبي و دهزل كه مخصوص وسايل نقليه واراده جات است و در آخر از مواد باقي مانده را قير ميگويند بدست مي آيد .پايان


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160