آرزوی یک جوان موفق چیست ؟

Posted on at


در جواب باید گفت که یک جوان موفق کسی است که خود را بسازد وبه آنچه که میخواهد در آینده خود را به او برساند


اما سوال اینجاست که آن چیگونه خود را بسازند وبرسانند؟در جامعه امروزی تمام جوانان باید دارای تحصیلات  کامل باشند . متآسفانه باید بگیم که در بیشتری ولایات افغانستان جوانان یکار هستند ویا تعدادی هم بی سواد و یا هم آقشته با مواد مخدر هستند یعنی معتاد هستند


این همه از اثر بی سوادی و بیکاری به وجود می آید


جرا باید ای قسم یک سرنوشت داشته باشند جوانان با شهامت افغانستان


این همه بخاطر یک دولت داری ضیفی که در افغانستان است به وجود آمده است اگر دولت برای جوانانی که از فاکولته های مختلف فارغ التحصیل میشوند با تآسف با گفت همه بیکار هستند .


آن جوانی که 30  سال از عمر خود را برای برای تحصیلات خود به هر نوع مشکلاتی را  تحمل کرده تا یک
آینده روشنی داشته باشد .اما وقتی نا امنی ها انتحاری ها را میبیند دلش از زندگی سرد میشود .


چرا با همرای یک جوان این قسم یک اتفاق بی افتد من به عنوان یک جوان از این دولت میخواهم تا دست خود برای  این جوانان عزیز بگیرد از جوانان خود در آینده شان کمک کند تا دیگر قربانی بی سوادی ومعتادی نشوند چیک جوان موفق وقتی خود را میتواند بسازد که یک کشور کاملآ دارای امنیت خوب باشد تا آزادانه بتواند تحصیل کند و مصدر خدمت در جامعه شود  


وقتی یک جوان میتواند دارای تحصیلات عالی باشد که بدون کدام ترس و وحشت درس بخواند وموفقیت حاصل کند .


آرزوی تمام جوانان این است که دیگر جنگ و آدم کشی در کشور نباشد


این آرزوی یک جوان افغان  
About the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160