عوامل اعتياد به مواد مخدر

Posted on at


عوامل اعتياد به مواد مخدر


 ما در اجتماع عوامل متعدد و مختلفي داريم مانند عوامل اجتماعي ، سياسي ، فردي ، فرهنگي ، اقتصادي و غيره . در بين اين ها دو عوامل كه زياد تر به افراد  ضرر ميرساند ، عبارت از عوامل فردي و عوامل اجتماعي ميباشد. تمام اسباب كه باعث منتج به اعتياد مواد مخدر ميگردد به نام عوامل فردي ياد ميشود. در دوره نو جواني بعضي از افراد اراده سست و تربيت ضعيف انها را به اعتياد مواد مخدر ميكشاند حتا باعث بي مصوليتي و بي ارزش بودن در مقابل خانواده ميشوند. بايد هر انسان اعتماد به نفس داشته باشد زيرا كه اين عوامل با مصرف مواد ارتباط دارد . هر قدر كه انسان اراده ضعيف داشته باشد همان طور خواهشات نادرست به ان غلبه ميكند و به مخدرات اغشته ميشود .
وقت كه انسان ها به مخدرات اغشته شد همان طور افسرده گي به ان غلبه ميكند واين اعتياد مواد مخدر با اختلال رواني رابطه دارد. اغشته شدن جوانان و نوجوانان به مواد مخدر بي سرپرستي و فرار انها از خانه است و اين باعث ميشود كه جوانان زود تر به مواد مخدر رو مياورند. اشخاصي كه به مواد مخدر مبتلا هستند انها به اين فكر و انديشه است كه اگر از مخدرات استفاده كنند به انها ارامش روحي ، جسمي و خسته گي خيلي موثر است در حالي كه اعتياد به مخدرات براي انها  بسيار ضرر ناك تمام ميشود و تمام قدرت هاي شان را ميگيرد افرادي كه از  مواد مخدر و الكول استفاده ميكنند انها به اين باور هستند كه استعمال اين الكول ها و مواد نشه اور يك نو سرخوشي و ارامش دهنده است اين حالت انها را به مصرف دايمي اين مواد اغشته ميكنند


 اشخاصي كه در اجتماع به صورت گوناگون به مواد نشه اور مبتلا ميشود.

عدم مراقبت والدين از فرزندان شان .

بيكاري و بي مصروفيتي افراد .

فقر و بي سوادي اشخاص .

داشتن دوستان نا اهل و معتاد .

نداشتن مقررات  بر مواد مخدردر تطبيق  قوانين .نويسنده : انوش باركزي
 


ُ                  About the author

anooshbarakzai

his name is Anoosh barakzai he is 23 years old. he was born in nimrooz Province. he Graduate from school in 2010 he is working in film annex.

Subscribe 0
160