فیلمنامه از مشکلات کودکان ونوجوانان در افغانستان

Posted on at  1. افغانستان از  جمله کشورهای فقیر به حساب می آید ,وتنها عامل اساسی آن جنگ های پی در پی بوده است با وجود پیروزی افغانستان در این جنگها خسارات ناشماری در برهم زدن زندگی مردم  به وجود آمده ,که از آن جمله مسافرت سرمایداران وتجاران کشور به ممالک خارجی ؛کشتار وقتل عام مردم بی گناه  از بین رفتن مال وزندگی مردم وبی سرپناه شدن آنها میتوان نام بورد ,که امروز اکثریت فامیل ها از نداشتن پدر وبرادرویا  هم کلان خانه رنج میبرند.ویکی دیگر  ازا ین آمار آن را میتوان در کودکان خیابانی ویا اطفال کارگر در روی سرک ها  در افغانستان مشاهده کرد ,امروزده هزار کودک ونوجوان در افغانستان برعلاوه دور ماندن از علم ودانش در مشغول بودن به  کارهای شاقه  روزانه با سختی هاورنج های زیادی  دست وپنجه نرم میکنند از  جمله  پاک کردن بوت صافی کردن موترها فروختن اشیا واجسام ناچیزانتقال اجسام سنگین  ویا هم جمع کردن کثافات از کثافات دانی به قصد پیدا کردن نانی ویا جمع کردن هیزم برای  گرم کردن خانه اند و اکثریت آنها بدون پیداکردن لقمه نانی بادست خالی به خانه میروند وشب را با فامیل بدون صرف نان خوشکی صبح میکنند؛وبعضی لز این کودکان  مورد استفاده نامشروع از طرف باندها میشوند ؛که  صدها تن از اطفال سالانه مورد تجاوز جنسی در افغانستان قرار میگیرند.ویا هم روآوردن آنها از طرف باندهای قاچاق چی به حمل نقل مواد مخدر واستعمال آن میباشد .  وبعضی اطفال در افغانستان  در اثر فقر و نبود غذای کافی به امراض سوی تغذی ودیگر مریضیهاویا هم در اثر سردی هوا در نبود  جاه ومکان گرم جان خود را از دست میدهند.اگر به سرک ها وجاده ها در افغانستان متوجه شوید اطفال بی بضاعتی را خواهید دید که   با چشم انتظار وپر از امید با کفش ولباس های پاره در زمستان سرد در جاده هاگشت گذار میکنند,ومنتظر این هستند که کسی به آنها کمک کند وآنها ها هم  به مثل دیگر اطفال به مکتب بروند لباس های نوع بپوشند و  زندگی گرمی در کنار خانواده داشته باشند,اما متهسفانه کسی به آن چشمان پر از اشک توجه ندارد وآن   صدای سکوت و قلب پر از درد را درک نمی کند.و به کلبه دیگر از کودکان ونوجوانانی میتوان سر خورد که   زندگی را با خشونت های والدین از جمله لت وکوب مجبور کردن آنها به  ازدواج های اجباری وزیر سن با یک مرد کلان سن به خاطر گرفتن پول صورت میگیرد سپری میکنند  , که دراثر نتوانستن مبارزه بااین مشکلات این کودکان ونو جوانان دست به  عوامل ناگواری چون نارضایتی از زندگی خشونت های نابسامان فرار از خانه  خودسوزی خوردن دواهای های کشنده بریدن رگ دست میزنند.امروز در افغانستان 5میلیون طفل از رفتن به مکتب نظر به مشکلات خانوادگی نداشتن مصارف مکتب چون خریدن لباس کتابچه قلم ودیگر موارد ضرورت از نعمت سواد دور مانده اند که این وضع باعث آماده ساختن کودکان به اعمال نادرست وناشایسته در آینده میشود ,که هم خود ودیگران را نارام میکنند  .کودکان از حقوق زیادی برخوردار هستند از هر نگاه باید به آنها توجه شود وبا شفقت ومهربانی به آنها رفتار شود به صدای قلب آنها گوش شود به آرمان وآرزوی آنها نگاه شود چون همین کودکان آینده سازان کشور در آینده اند .About the author

sediqaehrari

sediqa ehrari is the 11th class of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160