در صورت مواجه شدن با ماين چه بايد كرد؟

Posted on at


در صورت مواجه شدن با ماين چه بايد كرد؟
همه ما ميدانيم كه هنوز هم در زياد تر جا ها ماين وجود دارد به خصوص در زير زمين و در اطراف يعني در ولايات، اين ماين ها از جنگ هاي طواني كه در افغانستان صورت گرفته بود باقي مانده است. پس ممكن است كه اين ماين ها در هر جا وجود داشته باشد. در خانه هاي خالي و استفاده ناشده و در سرك ها و راه گذرها  كه استفاده ناشده باشد حتا در مكاتب . ما بايد متوجه باشيم به اشيائي ناشناخته دست نزنيم و سيم هاي كه در هر جا مي بينيم انها را قطع نكنيم چرا كه امكان دارد كه مواد امفجاريه باشد. افرادي كه در اطراف زندگي ميكنند بايد زياد تر متوجه باشند كه به ماين هاي منفجر ناشده نزديك نشوند بسيار خطرناك بوده و باعث زخمي شدن  يا كشته شدن افراد ميشود

مواجه شدن اشخاص ماين زده و حفظ جان خويش
به خصوص ماين كه انفجار شده باشد در ان ساحه نبايد شما نزديك شويد چرا كه اشخاصي كه زخمي شده باشند و با رفتن شما در ان ساحه امكان دارد كه ديگر ماين ها در ان جا وجود داشته باشد و شما باعث صدمه بيشتر به ان زخمي ها شويد و شايد هم شما قرباني ان ماين ها شويد .

شخصي كه زخمي ميشود با صحبت هاي تان ان را ارامش دهيد.

اشخاص كه زخمي است انها را بايد به زود ترين فرست كمك كنيد ، بايد به ماين پاكي  و افراد پوليس خبر بدهيم اگر انها نبود بايد به اقارب شان تماس بگيريم تا براي شان كمك كرده باشيم . اگر اقارب ان زخمي ها بيايند باز هم نزديك ان ها نبايد شويم تا اين كه افراد مسلكي نيايند.

ما بايد در حفظ جان خود و ديگران كوشا باشيم و اين نعمت كه خداوند پاك براي ما عطا كرده است هر گز بي اعتنايي نكنيم.

طور كه همه ما اطلا داريم  وطن عزيز ما چند دهه جنگ را سپري كرده است و اثر از ان جنگ ها هنوز هم در بعضي از مناطق وجود دارد يعني ماين هاي انفجار ناشده ، بعضي از خانواده ها از اقتصاد ضيف كه برخردار است انها اطفال شان را بخاطر جم اوري چوب ، اهن و غيره... انها را به ساحات خطرناك روان ميكنند اما متاسبفانه اين عمل باعث از دست دان اطفال شان ميشود
نويسنده: انوش باركزي


 About the author

anooshbarakzai

his name is Anoosh barakzai he is 23 years old. he was born in nimrooz Province. he Graduate from school in 2010 he is working in film annex.

Subscribe 0
160