سمنک چیست ؟؟؟

Posted on at


 

 

 

طرز پختن سمنک !

مقدار ذیادی از گندم را بسیار مقبول پاک کرده بعدآ آنرا ذیاد شسته در یک ظرف بسیار پاک هموار کرده در یک فضای آزاد می گزارند . باران های بهاری را بروی آنها میریزد .و گندم را در چند روز جوانه زده یعنی تیج میزند و ریشه میکند بعدآ سبز میشود وبعدآ وقتی که آن گندم ساقه آن به اندازه بزرگ شده یعنی یک وحب که شد .وساقه های سبز آنرا در اوغور میچکند و از آن شیره آن را گرفته در دیگ بزرگی می ریزند .

 

به اندازه کافی آرد هم در داخل آن دیگ به آن علاوه می کنند و آن دیگ را در دیگدانی های بزرگی بالای آتش می گزارند .

در آن وقت تمام زنهای همسایه .وعده ذیادی از زنان محله .گذر در همان خانه  جمع میشوند .زن کلان سن وخوشبخت و خوشرویی همان کفگیر بزرگ را در دست میگرد .وهمان وقت تمام مواد را بهم شور میدهند .به آروزی روز های خوشی و روزی های فراوان و نعمت های خداوندی در آغاز سال نودعا میکنند .

و همان زنهای که در آنجا بودن صبحدم خواب نمیشوند هر کدام به نوبت خود آن دیگ سمنک را شور میدهد .وتمام زنهای و دختران جوان که در آن دور دیگ جمع هستند این سرود به صدای بلند و بسیار شادی این را میخوانن.

سمنک در جوش ما کفچه زنیم        دیگران در خواب ما دفچه زنیم

 

سمنک نذر بهار است                  میله شب  زنده دار است

 

این خوشی سال یک بار است – سال دیگر یا نصیب

 

سمنک در جوش ما کفچه زنیم     دیگران در خواب ما دفچه زنیم

 

آروز امشب خرشید           سمنک در خود بجوشد

 

دلخوشی جامه بپوشد – سال دیگر یا نصیب

 

 

وقتی که این سمنک طرف صحبگاهان پخنه شداین سمنک را به تمام همسایه ها . محله ها .و حالی گذر این سمنک را به آنها توضیع میکنند و همه ازین جشن نوروز و پختن سمنک شادی میکنند و به خوشحالی تجلیل میکنند .

 

سمنک در جوش ما کفچه زنیم        دیگران در خواب ما دفچه زنیم

سمنک نذر بهار است                  میله شب  زنده دار است

این خوشی سال یک بار است – سال دیگر یا نصیب

سمنک در جوش ما کفچه زنیم     دیگران در خواب ما دفچه زنیم

آروز امشب خرشید           سمنک در خود بجوشد

دلخوشی جامه بپوشد – سال دیگر یا نصیبAbout the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160