وفاداری

Posted on at


 


یادت هست روزیکه  برای نخستین بار همدیگر دیدیم


توگفتی نخستین دوست من هستی ومن گفتم که تو آخرین دوست من خواهی بود


هردو راست میگفتیم زیرا تو دوستی مرا نخستین دوستی خود دانستی ولی من آخرین دوست خودهردو همدیگر را دوست میداشتیم وخیال میکردیم که ما فقط برای هم آفریده شده ایم وتا ابد نیز  باهم خواهیم بود


ولی افسوس که تو زود این عهدو فراموش کردی ودر آخرین نامه ات نوشتی مگر ممکن است تا قلبم فقط به یک نفر بیاندیشد


آیا باید اینهمه زیبایی و فریبنده گیها را فقط بخاطر یک دوستی نادیده گرفت؟اما!!!


ای کاش میدانستی که دوست واقعای را نباید هیچوقت فراموش کرد


 تا جان در بدن است باید دوستی ماندگار باشد ودر آن خیانتی در کار نباشد


چون بنیاد دوستی به وفاداری اعتماد استوار است


  


 


نه این برایم میسر  نیست من گل خودرا میبویم اما دیگر گلها را هم زیب پیکر خویش خواهم کرد!!!


روزگاری دراز  از عهد شکنی تو میگذرد ودر این مدت گلهای بسیاری چیده وبر سینه نهادی ای


 وپس از چندی  بدور افکندی ولی دانسته باشی که گل دوستی من دبر تر از هر گلی پژمرده خواهد شد


 


  About the author

160