انکس فلم او د زده کونکو پیژندنه د کامپیوټر پروګرامونو سره

Posted on at


ګرانو زده کوونکو:
د ګوهر شاد بیګم لیسی انکس فلم کورس زده کونکی د ډیر زیار او جدیت سره یی حتی د ژمی یخو ورځو کی په ټاګل شوی وخت باندی خپل ټولګیو ته راغلل او په دغه اونۍ کی هغوی ته د ۱۳۹۲/۷/۱۴ نه تر ۱۳۹۲/۷/۱۹ تاریخ پوری ځینی مهمه برخونه د کنترول پنل، وینډوز، د  پرسونالایزشن په عنوان باندی، فولدر آپشن، دیسپلی، ریجون و لنگویج ، انترنت آپشن ، موس و دیسک تاپ  گجت، تایم و دیت ، د اند فیچر پروګرام ، فونت ، یوزر اکونت، پروګرامونه درس ورکړل شول.هره ورځ د وخت په لسو آخرو دقیقو کی د ( د موفقیت رمز په ژوند کی٬ د ښځو دنده په اسلامی ټولنه کی٬ پرته د رنجه ګنج لاسته نه راځی او پرمختک او ټکنالوجی) په اړه مقالی لیکل کیږی او بیا د ښوونکی له خوا نه بررسی کیږی.هغه زده کونکو چی غوره او ښی مقالی یی لیکلی ټاګل کیږی او د افغان سیټادل شرکت له خوا نه تشویق کیږی. او هم هغه موضوعات چی د انکس فلم دفتر له خوا نه د زده کونکو معلوماتو لپاره ویل شوی٬ وی په ټولکی کی ټولو زده کونکو ته وویل شوی. او یو شمیر نوی زده کونکی د شنبه په ورځ باندی ښوونځی ته د نوم لیکنی لپاره راځي.مننه  


 او هم کولی شی زما د انکس فلم شخصی پاڼی سره په دغه نښه باندی یوځای شی: http://www.filmannex.com/GhouharshadAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160